خیالبافی

Posted on at


هر گاه شخصی با خود خلوت میکند. در رویاهای خویش خیالاتی را در سر می پروراند که بعضی از این رویاها جنبه واقعی داشته و برخی هم محال است این رویا ها و تصورات خام را خیالبافی میگویندخیالبافی اساسی ترین ساخت فضای زندگی  انسان است.فضای زندگی یک محیط ذهنی کلی استوار که شامل روایت روان ماو فکر کردن،عمل کردن و خواب کردن،تابع زندگی است که شامل شخص و محیط می گردد انسان مانند نقطه ای است که در داخل فضای زندگی خود در حال حرکت است و نیرویی که مارا در زندگی وجود دارد ،اما ما را از یک طرف می کشند یا از حرکت به دیگری باز می دارد اما همه در رفتار خود انسان توصیف میشود


.


در زندگی انسان در هر دور، خیالبافی وجود دارد اما در  دور جوانی و کودکی شدت آن بیشتر از سایر دوره زندگی انسان می باشد. نوجوانان از تخیل به عنوان یکی از طرز العمل های دفاعی استفاده می کنند زیرا خیالبافی در این دوره برای آنها شیرین است


.


بعضی روانشناسان رویا و تخیل را قوه اختیار می دانند و قوه را گسترده نامحدود می دانند که می تواند اشیأ را بزرگتر از واقعیتش تصور نماید یا آنچه را که وجود خارجی ندارد تصور کند و اشیای اطراف مختلف را در آن واحد تصور کرده و فعالیت کند.


علل خیالبافی مربوط به عوامل مختلفی میباشد که فرد مجبور می شود استفاده کند.


ناکامی،یعنی اینکه فرد از ارضای یک نیاز منطقی خود بی نصیب و محروم شده باشد چرا که عوامل ناکام کننده و ناکام شونده شخصیت ،دامنه بسیار گسترده ای دارند.و این باعث نگرانی در افراد میشود که در بعضی افراد ریشه های بسیار عمیقی دارد که فرد را مجبور می کند بر دفاع از نوع خیالبافی متوسل شود.و در بعضی افراد وقت در کار بر سر دو راهی قرار میگرنند. لذا برای رفع این خطر،افراد اغلب به طرز العمل های دفاعی متوسل می شوند ، تا بلکه به کمک آن موجودیت خود را حفظ کنند.این افراد در بر خورد با نگرانی هاو شک ها به کمک طرز العمل دفاعی خود ،خیالبافی ،رویا وخواب و ...خود که در محیط او است سازگار می کنند


 


.


خیالبافی نظر به سنین افراد متفاوت است.مثلا:در کودکی خیالات کودکانه مانند:پرواز د رآسمانها،یا دختران که آرزو پرنس شدن را دارندو در پسران آرزو مرد عنکبوتی.و در سنین جوانی آرزو و خیالات خامی چون داکتر شدن و انجینر شدن و محبوب شدن در جامعه و رسیدن به عشق زند گیشان میباشد . و در ایام پیری خیالاتی چون به ثمر رسیدن فرزندان و اعمال روز آخرت میباشد


.


اگر نتوانیم بین خیال و واقعیت تفاوت قایل شویم،پس به خود فرد آسیب می رسد. استفاده از خیال یک عامل انگیزش خوبه است و به ما کمک می کنند ،به شرط به فکر فریب دادن خود نباشیم.اگر از خیال بافی به شکل درست و آگاهانه استفاده شود،انسان متوجه این موضوع میشود که در زندگی چی میخواهد و از خیال میتواند، مانند یک ابزار برای تعیین یک هدف عالی استفاده کند


.


در اخیر از شما دوستان سپاس و تشکر میکنم که مطالب من را مطالعه میکند .


                                                                             


 


 


 About the author

sagharfakher

i am a teacher graduated
from literature faculty i like music sport cooking ....i want to improve in my work

Subscribe 0
160