کجاست وطن همچون گلشنم

Posted on at


 ای وطن دار کذب اندر میهنت عادی شده


 رشوت و ظلم و جهالت بس که خود خواهی شده


ای مسلمان این چه وقت وروز ودوران آمده 


فاسد اندر آن لباس شیر مردان آمده تا که باشد میهنت آقشته در فسق وریا


می خورند فایده ها از میهنت بیگانه ها 


می برید سر قت همه اندو ختنی های وطن 


هم وطن افتد به جان هم وطن 


این وطن آندم شود میهن برای هم وطن


گر که با شند متحد با افتخار اندر وطن 


ای جوان عاقل وپر علم وفن چون نبا شی در وطن باشد ستمAbout the author

sajeda-amiri

Sajeda Amiri was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160