تغییر را در زندگی خود تجربه کنید

Posted on at


زندگی و جهان همیشه در حال تغیر بوده است و هرروز بر سرعت آن افزوده میشود. امروزه تغیر جز حتمی و جدا ناپذیری زندگی بشر گردیده است. انسانهای موفق خواهند بود که خود را با این تغیر هماهنگ کرده و در مواردی جلودار این روند باشند. تغیر تمام جنبه های زندگی بشر را تحت تاثیر قرار میدهد و بر تمام برنامه های فردی و جمعی تاثیرگذار است. در یک جمله انسانهای موفق تغیرپذیر اند و با تغیر به آینده خود می اندیشند. تغیر تا جایی نقش مهمی در زندگی یافته است که پدیده ای بنام مدیریت تغیر ایجاد شده است تا این روند را مدیریت کند.در این سلسله مراتب به  صد نکته مهم مدیریت تغیر در زندگی افراد میپردازیم و هر یک را بصورت درست آن مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار میدهیم.


تغیرات زندگی خود را همه یاد داشت و همیشه آنها را به یاد داشته باشید که چگونه آنها را در زندگی خود پیاده کنید و چگونه به آنها برسید؟ اگر از روش منظم و نظام مند برای تغییرات زندگی خود استفاده نکنید سبب میگردد که آنها را به مرور زمان از یاد ببرید و یا با انباش آنها روی هم در حافظه تان آهسته آهسته به فراموشی سپرده شوند, بدون اینکه گامی برای پیاده سازی و اجرای شان در زندگی خود بردارید.اگر می اندیشید که تمایل برای تغیر ندارد و در برابر ان مقاومت میکنید, به علت آن بیندیشید و در پیدا کردن آن تلاش کنید. راهای زیادی فرا روی شما قرار میگیرد و شما را بسوی علت های گوناگونی سوق میدهد. به یاد داشته باشید که در تمام روند علت یابی در پی بهترین و موثرترین علت باشید و تلاش کنید که آنرا پیدا کرده و برایش چاره جویی کنید. انسانهای که قادر نیستند تا تغیر را در زندگی خود تجربه کنند, هرگز پیشترفت را شاهد بوده نمیتوانند زیرا پیشرفت به تغیر ضرورت دارد. پس شما از آنها نباشید.پیش از اینکه از دیگران پیروی کنید و آنها را الگوی زندگی خود برگزیندی و یا خط و مش شانرا در زندگی خود پیاده سازید, بسیار بیندیشید که آیا شما دارای چنین شرایط هستید؟ آیا میتوانید که چنین برنامه ای را در زندگی خود پیاده سازید؟ اگر چنین ظرفیت در زندگی شما وجود داشت و برنامه اش قابلیت عملی شدن برای شما را داشت پس آنرا عملی کنید, در غیر اینصورت شما قربانی گزینش اشتباه خود خواهید شد و بیشتر سبب دلسردی شما میگردد. ممکن است در چنین حالتی بیندیشید که شما ظرفیت های لازم برا تغیر را ندارید, در حالیکه چنین نیست, گزینه نامناسب نتیجه خوبی به دنبال نداشته است. اندیشه در خط و مش زندگی و رفتار بر اساس آن یک اصل عمده زندگی و مدیریت تغیر میباشد.
About the author

160