روحیه ژاپنی

Posted on at


_طرز تلقی از سرنوشت: از مشخصه های بارز تمدنهای یونان باستان و غرب بینش انساندوستی است که بشر را در مرکز جهان قرار می دهد و می کوشد تا وضعیت زندگی اش را بهبود بخشد.


غربیها با قریحۀ پیشی گرفتن و میل به پیشرفت مشخص می شوند. به عنوان مثال می توان از اسطوره هایایکار یا پرومته نام برد. تمدن غرب تمدن مبارزطلبی است.برعکس ژاپنیها تحت تأثیر بوداییسم قرار گرفته اند، که ترک تمایلات و لذات و پذیرش«وضع موجود» را همچون طریق دستیابی به خوشبختی تعلیم می دهد،برطبق آیین بودا، تمایلات و لذات منبع کلیۀ رنجهای بشری است، هنچنانکه 108 ضربه ناقوسی که طبق سنت درشب سال نوی ژاپنی در معابد نواخته می شود، نماد آن میتوان انسان متواضع ژاپنی را در مقابل انسان انقلابی غرب قرار داد. 


5_هنجارهای رفتاری: مسلم است که فرد گرایی در غرب تحتا تأثیر مذهب یهود تحکیم یافته است. براساس این آیین، افراد در انجام وظایفشان مستقیأ خود را برابر خداوند مسئول احسا می کنند. 


فرد، تحت تأثیر اعتقادات عبری، به عنوان موجودی کاملا آگاه به خود و مسئول در قبال اعمال خود رفتار می کند. برعکس، در ژاپن، باورود مذهب کنفوسیوس از چین در حوالی قرن هشتم، تابعیت فرد از هنجارهای گروه تشدید می شود.


فرایض اساسی این فلسفه از جمله عبارتند از: دلسوزی پدرانه، احترام به سلسله مراتب، وفاداری کامل به مقام بالاتر، حفظ سازگاری در روابط بشری، ادب قراردادی، و رد کلیۀ انقلابات سیاسی. 


مذهب کنفدراسیوس که به محض ورود به ژاپن مورد قبول مقامات دولتی قرار گرفت، رفتار اجتماعی و رابط انسانی ژاپنیهاغالبا مترادف است با خودخواهی، مفهوم مشکوکی که با نظم اجتماعی و تفکر سنتی ناسازگار است. به عقیدۀ پروفسور ناکامورا، آنچه در ژاپن متداول است، مطابقت کامل با هنجارهای گروه است.About the author

160