نظام خانواده

Posted on atکوچکترین خانواده متشکل از پدر،مادر و فرزندشان است.همانطور که ایمان بر پایه ارکانش استوار میماند خانواده نیز بر پایه یی برخی از اصولی که ذکر میکنم استوار باقی خواهد ماند.تشکیل خانواده از جمله سنتهای پیامبر گرامی ماست که پایدار نگهداشتن ان نیز ضروریست.اولین اصلی که این نظام را استوار نگهمیدارد اعتماد وباور است .زیرا  زمانی که میان افراد خانواده اعتماد وجود نداشته باشد  ،نظام خانواده از هم خواهد پاشید.دومین اصلی که خانواده را مستحکم قرار میدهد،احترام  و مهربانی است طوریکه بزرگان به خوردان مهربان ،وخوردان به بزرگان احترام داشته باشند.

سومین اصلی که باعث ایجاد صمیمیت در جامعه میشود ،همکاری میان اعضای خانواده است،طوریکه میدانیم وظیفه خانم  در خانه پختن غذا،شستن ظروف ولباسهاست اگر شوهر با خانمش مدتیرا که در خانه است همکاری نماید صمیمیت ودوستی میان  ان دو افزایش میابد .چهارمین اصلی که یک خانواده را مستحکم نگهمیدارد،احترام گذاشتن به تصامیم  وخواسته های یکدیگر است.

پنجمین اصلیکه باعث ایکاد یک خانواده با عزت و ابرومند میشود تربیت درست فرزند است،زمانیکه پدر و مادر به فکر پیشرفت وتقدیم کردن یک عضو مفید وفعال به کامعه باشند در تلاش این اند تا فرزند خویش را به وجه احسن تربیت کرده و به ان اصول زنده گی اجتماعی را بیاموزانند.تربیت فرزند از دین اغاز میشود .

طوریکه میدانیم زمانی که یک طفل به سنی میرسد که بتواند خوب را از بد فرق کند ،نخستین جایی   که بعد از خانه خود یک کودک با ان اشنا میشود مسجد است زیرا که تعلیم و اموختن  علم از قرانشریف اغاز میشود.یک خانواده زمانی که به این اصول ارزش قایل نشود  به زودی از هم فرو میپاشد .طوریکه ما یکی از ارکان ایمان را ادا نکنیم یا اینکه به ان اعتقاد نداشته باشیم مسلمان شمرده نخواهیم شد.وباعث از باعث از بین رفتن یک پایه اسلام خواهد شد.حالا هم اگر ما یکی از این اصول مستحکم نگهداشتن خانواده را رعایت نکنیم باعث از هم فروپاشی خانواده ما خواهد شد.

کشور ما افغانستان بعد از 30 سال جنگ دوباره نتوانست اقتصاد خود را تقویه کند بنا حالا ما شاهد فیصدی بیشتر خانواده هایی هستیم که در فقر و بیچاره گی به سر میبرند .و این خانواده ها به این فکر اند که شاید اگر سرمایه یی قوی تر داشتیم حالا خوشبخت ترین خانواده جهان بودیم.اما انها از دل سرمایه داران کشور خبری ندارند که در چه جنجالی افتاده اند با این ثروت خود.جای اسوده خیالی و ارامش روحی را در زنده گی به هیچ وجه ثروت و دارایی را گرفته نمیتواند

.

.About the author

neloofar

NAME :Nilofar
L/N :Zaka
COUNTRY :Afghanistan
CITY :herat
BORN DATE :1997/12/27
BORN PLACE :HERAT
AGE:17
student at:tajrabawi
CLASS:11Subscribe 0
160