فقر و بیچارگی

Posted on at


 


فقر از دیرینه تا حال دامن خویش را در کشور جنگ زده افغانستان گشوده است ،مردم زجرکشیده کشورمان عمریست که در شرایط نابسامان و تنگدستی در بیچارگی بسر میبرند.کشور افغانستان از جمله کشورهای جهان سومی بوده که به علت جنگ و جدال های طولانی مدت هیچگاه مردمش در وضعیت خوب اقتصادی بسر نبردند و همیش دست گدایی بسوی دیگر ملل و جوامع دراز نموده تا اندک صدقه و خیراتی را بدست آوردند.


اطفال ، زنان و اشخاص کهن سال پیر را میبینیم که بعلت فقر و بدست آوردن لقمه نانی زیر بار اعمال شاقه کمر خم نمودند و در گوشه و کنار شهر دست به گدایی ، حمالی و یا هم جمع نمودن آشغال از کوچه و خیابانها میزنند.زنان در خانه ها به کالا شوئی و پاک کاری میپردازند چون یا در جنگ شوهرش را از دست داده ویا هم همسرش معلول و بیمارست و اجباراً بخاطر بدست آوردن لقمه نانی باید تن به کار بدهد و تمامی آرزو های در دل داشته خویش را دفن کند.


اطفال کوچک را در خیابانها میبینیم که بعلت فقر و تنگدستی از تعلیم و تعلم که حق هر طفل است باز مانده و در عوض در کوچه و خیابان به گدایی یا بوت پاکی پرداخته و یا هم به علت نبود کار و بدست نیاوردن پول تا بتواند لقمه نانی را شب بخانه ببرد دست به اعمال غیر انسانی یعنی دزدی و یا آدم کشی میزند.همین کارهاست که جامعه را به سوی فساد و بدبختی میکشاند و اینها همه از اداره نا درست دولت و توجه ننمودن آن به طبقه فقیر جامعه است .پس بیایید نان شب مان را با اولاد فقیر و بدبخت همسایه خود دن نیم کنیم یک شب با دل سیر نخوابیم و از شکم گرسنه همسایه خود آگاه شویم به امید آن روز که همه احساس این کار را نماییم.


 About the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160