زنده گی رویایی

Posted on at


چه زنده گی زیبایی است، چه آرزو هایی قشنگی، چه اتفاق های قشنگی حتا فکر کردن به آن هم قشنگ است و حس آرامش می بخشد به انسان، چون هیچ چیزی در آن زنده گی ناممکن نیست و رسیدن به آرزو ها خیلی آسانتر از چیزیست که فکر میکنیم

.

و انسانهایش و انسانهایش دل پاک،مهربان،و بادرک ودارای قلب های پراز محبت میباشند و به احساسات همدیگر احترام قایل اند

.

 

مانند: کارتون ها همیشه پایان شان خیلی قشنگ و با آرزو هایشان میرسند و قسمی هست که میخواستند

.

 

پیوندهایشان عمیق و گسترده است و بستگی به چیزی ندارد و پیوند هایشان به اساس صداقت استوار است.

زنده گانی است که همه حرف های یکدیگر را می فهمند.

زنده گانی است که همه رفتارهای یکدیگر را می فهمند.

زنده گانی است که خوبی ها همیشه پیروز میشود.

زنده گانی است که همه به حقیقت ها باور دارند

.

زنده گانی است که باخوبی ها میماند و خوبی ها پایدار میماند برعکس این زنده گی.

زنده گانی است که به فکر نیرنگ نیستند، زنده گانی است که بر اساس باور، اعتماد،اتحاد و محبت پایدار است همه چیز قسمی است که آرزویش را داشتیم کوها،باغ ها،درخت ها،خانه ها وغیره.

با اعتماد و باور شان به پیروزی نزدیک میشود، با محبت شان برمشکل ها و سختی های زنده گی پیروز میشوند و با اتحاد شان برستم گران غالب میشوند

...

 About the author

noorzia

Noorzia osmani was born in Herat, Afghanistan. she is interested to traveling and reading.

Subscribe 0
160