مدیریت منابع انسانی در ژاپن

Posted on at


       گذشته از این، تقریبآ تمامی رهبران شوراها از مدیران مؤسسه هستند و امودی که مستقیماً به آنان مربوط نمی شود به هیچ وجه برایشان جالب نیست.


در نتیجه، شورای اداری که معمولا یک بار در ماه تشکیل می شودف تنها تصمیمات <جوموکایی> (کمیته رهبری) را به تصویب می رساند، و به تبادل اطلاعات مربوط به وضیعت عمومی مؤسسه بسنده می کند. بنابراین، <جوموکایی> مرکز واقعی تصمیمگیری است.<جوموکایی>(کمیته رهبری): این کمیته از سال 1955 به بعد، به منظور پرکردن خلای  شورای اداری در زمینه مشاوره و تصمیمگیری، در بسیاری از مؤسسات بزرگ تشکیل شد.
<جوموکایی> الگوی کوچکتر شورای اداری است: این کمیته از رئیس و چند تن از نزدیکترین و مهمترین همکارانش (معمولا معاونان رئیس،«سمنو» ، و «جومو» ) که کاردانی و راهنماییهای خود را در اختیار وی قرار می دهندف تشکیل می شود.نقش آنان یاری رساندن به رئیس در اجرای سیاست عمومی است که شورای ادارای تعیین می کند. با وجوداینف عملا «جوموکایی» مرجع تصمیمگیری استف زیرا سیاست عمومی مؤسسه را «جوموکایی» مشخص می کند که پس از پیشنهاد شدن به شورای اداری تصویب می شود.
«جوموکایی» معمولا یک بار در هفته تشکیل می شود ودر بیشتر شرکتهای بزرگ ژاپنی، گاهی با نامهای مختلف فعالیت می کند. 


 


 


 About the author

160