بهار

Posted on at


بهار اولین فصل سال می باشد.که دارای سه ماه حمل-ثور وجوزا می باشد.در فصل بهار همه جا رنگارنگ می شود همه حیوانات -گیاهان ودرختان از خواب زمستانی بیدار می شوند.وبه طبیعت زیبا خداوندی دوباره سلام می کنندوبه زیبایی طبیعت یقین می کنند.جذاب ترین وزیبا ترین فصل سار نو برایتان مبارک بادل بهار می باشد


.


در بهار همه دشت هاوکوه هالباس چمن وسبز را به تن می کنند دریاها رنگ آبی شان رابه نمایش می گذارند ودرختان شگوفه صورتی شان را به جلوه می دهند بلبلان خوش آواز صدای چه چه را به گوش مردم می رسانند.در بهار مردم از زیبایی طبیعت لذت برده به اماکن تفریحی می روند واز اوصاف بهار استفاده معقول می کنند


.   


در مناطق سردسیر شروع مدارس در فصل بهار می باشد وتمام دانش آموزان به سوی فراگیری علم ودانش حرکت  می کنند


ای بهار خوش رنگ وبودوباره بیا                                        بیا ودوباره زیبایت رابرایمانبه نمایش بگذار


بهار نو برایتان مبارک باد
About the author

maeda4

My name is Maede.I was born at 1380.I study 8th class in Mahjobe Heravi high school

Subscribe 0
160