قیام ۲۴حوت ۵۷

Posted on at


بیست و چهار حوت 1357 روز فراموش ناشدنی, روزی که در شهر هرات مردم قهرمان هرات حرکت جسورانه ای انجام دادند که حتی میشه گفت این حرکت باعث انقلاب و سرنگونی رژیم دست نشانده ی حلق-پرچم شد


و اما این انقلاب چگونه و چرا صورت گرفت


برای برسی و توضیح این موضوع تنها میشه به چند عامل عمده اکتفا کرد . عوامل چون تاریخی، اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی که در اینجا به هر کدام اشاره ای کوتاه خواهیم نمودعامل اقتصادی: افغانستان در آن زمان گشور عقب مانده و فقیر نبود بلکی نظام های حاکم برجای پیشرفت و ترقی بر مردم آن بیسوادی، استبداد، جهل ، گرسنگی، فقر، مرض و بلاهای را بر ایشان تحمیل میکردند. و مردم در یک سطح بسیار پاین بخور و نمیر زنده گی روزانه ی خود را به پیش میبردند


خلقی-پرچمی ها قبل از به قدرت رشیدن برای ملت وعده های زیادی دادن اما زمانی که به قدرت رسیدند به جای خدمت به مردم به غارت ، چپاول ،سر کوبی و توهین خلق شروع کردند بنا وضع اقتصادی مردم زوز به زوز بدتر شد. و همچنان خلق-پرچم برنامه ای بنام اصلاحات ارضی را روی دست گرفت که به جای کمک به دهقانان آنانرا از کشت و کار باز داشت و ملیون ها دهقان را به بیکاری کشید تا اینکه اظرار حکومت خلق-پرچم متوجه تمام ملت شد و کاسه ی صبر مردم ابریز شد و در ولایات مخلف حرکات اعتراضی ضد حکومت وقت صورت گرفتعامل سیاسی: تنفر مردم از بیکانه پرستی و حکومت غیر اسلامی خلقی- پرچمیها از آنجای که مردم هرات مردم قهرمان نیز که چون سایر فرزندان دلباخته ی وطن هرگزبه هیچ بیگانه ای و تحت هیچ نامی سرخم نکرده اند و از رشد فرهنگی-سیاسی نسبی برخوردارند، از هر گونه بیگانه پرستی نفرت دارند. حکومت خلق و پرچم همواره مردم را به سوی بیدینی وعوت میکرد و مردم را مجبور میکرد که از دین اسلام پیروی نکنند و کسانی کهمقاومتمیکردند سرکوب میشدند. و این بی دینی خلق-پرچم خشم مردم را برانداخت تا اینکه مردم برضد حکومت وقت برخواستندعوامل فرهنگی: بز خوردهای ناجور و تجاوز به ارزشهای و نوامیس ملی،فرهنگی و دینی مردم از آنجا که خلق وپرجم طی ده سال نتوانسته به عنوان یک نیروی چشمگیر تبارز کنند، نسبت به مردم هرات عقده مند شاه بودند. و ان باعث شد که آنها بر مردم از هیچ گونه ظلم دست برندارند


قیام مردم هرات سر آغاز یک رستاخیز تلخ برای مردم افغانستان است که  توسط آن طلسم کمونیست شکسته شد و مردم با بلند کردن فریاد های آزادی یکی از بزرگترین حماسه تاریخ معاصر را رقم زدند


 


‌By: Rateb Rahmani


14/03/2014About the author

rateb-rahmani

Rateb Rahmani lives in Herat Afghanistan. He is graduated from International Herat Afghan-Turk High School ,He is student at Herat engineering Faculty. He was born in 12 may1994.he likes football , Hes favorite subject is Maths ,English and Computer and favorite color is Black.

Subscribe 162
160