تابستان

Posted on at


تابستان


تابستان بعد از بهار می آید ودارای سه ماه:سرطان-اسدوسنبله می باشد.بیشتر زیبایی تابستان در خورشید تابان می باشد.گندم زارهاطلایی می شوند .آماده به دور می شوند.درختان دراواخر بهار برگهایشان سبزشده ومیوه هااز گرمی خورشید پخته میشوند.برای من روز های گرم تابستان جذاب به نظر میرسد ودر روزهای رخصتی باوجود روز های طولانی کیف می دهدبرای رفتن به تفریحگاه هاوآب بازی در دریاچه هاوحوض ها.در تابستان هوابسیار گرم است.انواع میوه هاپخته شده به بازار هاعرضه می شود.در تابستان هیچ سردی نمی باشد.چون هوا گرم است-از دماهوا آب هابخارشده وکار دهاقین سخت می شود وحتی بعضی چاه هاودریاها خشک می شود همه حشرات از لانه هایشان بیرون می شوند وبرای زمستان شان غذاذخیره می کنند.وزمستان بهترین فصل برای کردشگری می باشد مردم به تفریگاه ها می روند واوقات فراغت شان را درست استفاده می کنند تمام چمن ها می درخشند ومردم لذت می برند.


والسلام
About the author

maeda4

My name is Maede.I was born at 1380.I study 8th class in Mahjobe Heravi high school

Subscribe 0
160