باران

Posted on at


 


دوستان نهایت گرامی میخواهم نعمتی از نعمت های خداوند را برای تان بیان کنم 


آری ! این نعمت مفید و عامل سرسبزی و شادابی طبیعت باران است . از سبب به زمین آمدن هر قطره از باران زمین دوباره خوشگوار ، تر و تازه ، مرطوب و همچنان سبب هوای خوشایند و دل انگیز میشود .وقتی باران می بارد زمین سبز و میشود درختان شگوفه میکند باعث رشد نباتات شده و سبب حاصل فراوان میشود کوه و دشت و صحرا سبز و خرم میشود . از همه مهمتر اینکه گرد و خاک از بین میرود هوای پاک و مصفا به مشام تمام مردم میرسد .  صدای باران ساز بهار را می سراید  دوست دارم آرامشی همچون قطره های باران داشته باشم .


وقتی قطره های باران  به روی پنجره می چکد احساس خیلی خوبی به من دست میدهد 


 شهر هرات دوباره لباس سبز می پوشد مردم از خوشحالی زیاد به دشت ها میروند 


خداوند بزرگ برای ما نعمت باران را نه تنها برای شادابی و خرمی طبیعت بلکه برای قبولی دعا های ما مفیدقرار داده است . هنگام فرود آمدن قطره های باران از آسمان بهترین وقت برای قبولی دعای ما می باشد .و این بهترین موقع برای ما است تا بتوانیم سر به سجده ایزد منان بگذاریم و سجده شکر را بابت طبیعت سبز و پاشیدن گناهان ما به پیش گاه خداوند بنماییم .خداوند را شکر میکنیم که دعای ما را قبول نمود ابر تیره آسمان شروع به باریدن نمود پس چه خوب است  تا باشد که دل های ما را همانند قطره های باران پاک و عاری از کینه و کدورت نماییم .


Marzia SaeedAbout the author

marziasaeed

Hello, I am Marzia Saeed. I am 20 years old. Currently, attending the University of Jami, majoring in Islamic law (Sharia). I live in Herat, Afghanistan. The subjects that I like the most are Math, English, Art, and Dari. I am also interested in reading old stories; my courses consist…

Subscribe 0
160