خبرنگاری وچلش های آن درافغانستان

Posted on at


 


طوری که ازنام خبرنگاری پیداست وظیفه گران ,حساس ومهم است .


خبرنگاران وظیفه ای بس خطیر را درمقابل مردم دارند وبایدکه رویدادها را بصورت حقیقی وکامل به سمع ونظرشان برسانند.


واین امر در افغانستان پیشرفت های چشمگیر کرده است.


 


 


 


 


 


 


اما این خبرنگاران همیشه بامشکلات زیادی روبرو هستند خصوصا درکشورما موارد زیاداست وهمیشه نگرانی جامعه جهانی را درپی داشته است .


خبرنگاران اکثریت وقت برای تهیه خبر با تهدید ها وموانع زیادی روبرو میشوند .


ازجمله عدم همکاری ادارات دولتی با ایشان  دولت که خود باید حامی وپشتیبان این قشرجامعه باشد .


  


 


 


امااکثرا دیده میشود که خبرنگاران ازسوی ارگان های دولتی مورد خشونت وتوهین قرار میگیرند وبرای شان محدودیت ها را وضع میکنند بطورمثال سانسور درپارلمان کشور که نمی خواستند تا خبرنگاران از رویداد وحقایق باخبر شده وآن را برای مردم برسانندودیگر نهاد های دولتی.


که دربیشتر موارد حاضر به پاسخگوی دربرابر خبرنگاران نیستند از این ها هم گذشته بعضی از اراکین دولتی اقدام به لت وکوب این خبرنگاران را میکنند که این خود بزرگترین نقض حقوق شان است .


کسانی که  باجان خود بازی کرده تا حقایق را آنطوری که هست برای مردم برسانند ازطرف دولتی ها هم باید متاثرشوند.؟؟؟
ازدیگرموارد چالش زا عدم وجود امنیت است که بزرگترین مانع وتهدید دربرابر خبرنگاران درکشور ما است.


چون کارشان فقط درشهرها خلاصه نمیشود بلکه باید به تمام نقاط واطراف بروند و این درحالیست که دراوضاع کنونی کشور ماهم همین که ازمحوطه شهربیرون شویم دیگر از امنیت خبری نیست .


همین است که وقتی خبرنگاران از شهر بیرون میروند این تهدیدات امنیتی درمقابل شان بلند است.


وشاید این هستیم که همیشه تعداد ازاین فرزندان دلیر کشور مان به دست مخالفین مسلح یا گروه های مسلح غیر مسئول به شهادت میرسند.
نکته دیگر ومهم عدم همکاری مردم است مردم ما طوری که لازم است همکاری نمیکنند باخبرنگاران در ارائه درست معلومات وحقایق وحتی در بعضی موارد حاضر به مصاحبه نیستند .


چون وقتی یک خبرنگار درکدام منطقه ی برای تهیه خبرمیرود با آنجا نا آشنا است ومردم میتوانند او را رهنمایی کنند پس همکاری مردم درکار خبرنگاری با اهمیت دانسته میشود.


ودرافغانستان ماهر روز گواه یک اتفاق ناگوار در برابر این قشر فعال جامعه ی خود هستیم ازلت وکوب شان گرفته تا تهدید وسوء قصدها به جان خبرنگاران .


 


 


 


 


در همین چند روز پیش یک خبرنگار درولایت مزار مورد لت وکوب قرار گرفت.


این چالش ها تنها برای افغانها نیست بلکه خبرنگاران خارجی هم با چالش های بدتر ازاین درافغانستان مواجه اند چنانچه چند روز پیش یک خبرنگار خارجی درشهر کابل مورد حمله مسلحانه قرار گرفت وکشته شد.


 


 


 


 


 


 


 


در کل کار خبرنگاری دور از خطرنیست اما در افغانستان گراف تهدیدات وچالش ها دربرابر خبرنگاران بلنداست ودراینجا نمیتوان کاری را تضمین کرد.


ولی  با آنهم این قشر نیرومند وفعال جامعه همت خود را از دست نداده وروز بروز فعالیت های خویش را بیشتر میسازند ودیده میشود رسانه های خبری در کشورما رشد چشمگیری را کرده است ویکی از پربارترین دست آورد ها در دوازده سال اخیر شمرده میشود .

به امید روزی که خبرنگاران بخاطر بیان حقایق هدف قرار نگیرند


 About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160