ستاره افغان

Posted on at


                                                                   

ستاره افغان بک پیشرفت خوب برای کسانی که دوست دارند که ستاره شوند تا حال نهمین دوره ازستاره افغان سپری شد است ودراین هفته دوره ستارهای مختلفی به جامعه تقدیم شد است وهرکدام شان به ارزوی خود رسید است یعنی هرکدام  ستاره شد است وهرکدام به مقام های خوبی رسیدن دراین هفته دوره ستاره افغان ستارهای زیادی به ارمان

وارزوی خود رسیدن وهرستار ازشهرمختلفی می باشد به خاطراین ازهرولایت می باشد چون که ستاره افغان به هرولایت سرمیزند ودونبال پیدا کردن ستاره می باشد ودرهرولایت میرود وازهرولایت ستاره افغان انتخاب میکند واین دورزیاد طول میکشد وبلاخراین دوربه جای میرسد که ستارها انتخاب می شود وداوران تمام ستارها را به

پایتخت افغانستان می خواهد وبازستارها اهنگ اجرامیکند وداوران درمورد شان نظرمی دهد تعداد شان خیلی زیاد می باشد داوران تنها 12 ستاره را می پزیرد وداوران بهترین ستارها را انتخاب میکند ازبین این ستارها وبلاخربه جای میرسد که 12 ستاره انتخاب می شود واین دوازده ستاره یعنی ستارشد است یعنی کسانی که به

 

مرحله 12 بهترین می رود ستاره می باشد یعنی این دوازده ستاره ستاره افغان می باشد وبازاین ستارها باهم رقابت میکند ودرهرهفته یک ستاره ازبرنام ستاره افغان بیرن می شود وستاره ها را تنها میگزارد واین دوربه

 

جای میرسد که سه بهترین میرسد واین سه ستاربه ارای مردم میرود ومردم ستاره را انتخاب میکند وبه  ستاره دل خواحه خود رای ارسال میکند وازبین این ستارها یکی به مقام اول می رسد وبلاخرستاره افغان تمام می شود  About the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160