خشونت علیه زنان

Posted on at


خشونت علیه زنان


زن ها که نیمه از پیکرجامعه  راتشکیل میدهد خشونت علیه زن ها یکی ازمشکلات عمده واساسی درافغانستان می باشد.


باجوداینکه ضمانت های قانونی لازم وجود دارد باآن هم خشونت اعمال  شده وزن ها قربانی آن میگردند 


به اساس یافته های دفاترساحوی کمیسون حقوق بشرافغانستان اززمان صدور فرمان شماره 45 تاختم ماه جدی 1391 بیش از 2135 موردخشونت علیه زن هادرسرتاسرافغانستان ثبت شده است .


قتل، بددادن ، تجاوزجنسی ، وادارنمودن به خدسوزی  خودکشی مجبور نمودن به فحشاه ،لت وکوب ،ازدواج های خردسن ،آزار جنسی ممانعت از حق ازدواج ،منع تصرف درمیراث وادشتن به کاراجباری .ممانعت از حق تحصیل ....ازخشونت اعمال شده علیه زن ها میباشد .


اگرما خشونت علیه زن هارابه چهاردسته بزرگتر خشونت لفظی .خشونت جسمی .خشونت جنسی .خشونت اقتصادی تقسیم کنیم بیشتر خشونت از زمان صدورفرمان تااخیرماه جدی بیشترین خشونت علیه زن ها خشونت جسمی بوده است .


باوجود اینکه درماده چهارم خشونت علیه زن ها ذکرگردیده که خشونت علیه زن ها جرم بوده وکسانیکه چنین اعمالی را انجام میدهند مستوجب مجازات میباشد اما بدبختانه مرتکبان خشونت علیه زن ها کمترموردپیگرد قرار گرفته وکمتراحکام این قانون رارعایت می نمایند.


افغانستان ازجمله کشورهای میباشد که بیشترین خشونت علیه زن ها درآن صورت می گیرد.


عدم تطبیق احکام قانون منع خشونت علیه زنان برمجرمان به صورت قاطعانه باعث گردیده که این اعمال غیرانسانی وغیر اسلامی مکرأ تکرار گردد.


نویسنده:جوادنورزی


 


 


 About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160