تغیر در زندگی

Posted on at


هرگز جهان پیرامون خود را برای همیشه ثابت و ایستا فرض نکنید. فناوری به سرعت در حال شکل گیری جنبه های تازه و تغیر است پس باید در پی انتطاق و هماهنگی خود با آن باشید و بکوشید که تازه ترین ها را در زودترین فرصت یاد بگیرید و ذهن نشین خود کنید.


اگر در قبال عده ای احساس ضعف کردید و آنها را نادیده گرفتید, ممکن است که این به یک عادت بد تبدیل شود و به بقیه نیز گسترش یابد, پس آگاهانه مواظب جهان اطراف خود باشید و در پی یادگیری آنها بکوشید. همیشه تغیر نمیتواند ناشی از کار و ابتکار یک و یا چند منبع باشد, بلکه هر آن این امکان وجود دارد که منبع تازه ای برای تغیر پیدا شود و یا منابع موجود که شما روی شان چندان حساب نمیکنید دست به ایجاد تغیری بزنند که تمام سازمان و یا جامعه را دربرگیرند.منبع های تغیر میتوانند داخلی باشند و یا خارجی, میتوانند خودی باشند و یا بیگانه پس پذیرای منبع های متفاوت باشید و از آنها برای پیشبرد کار خود و پیشرفت در زندگی استقبال کنید و کوشیش کنید به شکل بسیار خوب آن آنها را مورد استفاده قرار دهید و تغیرات شانرا در زندگی و یا کاروبار خود پیاده کنید.
تغیر همیشه در راه است, پس از همه منبع ها و انواع آن استقبال کنید و آنها را راهی تازه برای رسیدن ساده تر و بهتر به هدف بدانید. ممکن است که تغیر ناشی از یک منبع خارجی باشد که حتا میتواند با شما رقیب حساب شود, در جهان که نتیجه هزاران ابتکار و فعالیت هزاران فرد و سازمان است پس نوآوری رقیب نیز یکی از آنها خواهد بود, لزومی ندارد که خود را از آن محروم کنید, در جنت کاربرد و استفاده از آن بکوشید.این میتواند به سلاحی برای پیشرفت شما تبدیل گردد. همیشه حس نوآوری و ابتکار را به دیگران ترزیق کنید و آنها را در جهت نوآوری تشویق کنید. زیاد اند کسانیکه توانایی های لازم برای کار و فعالیت های ابتکاری و نوآوری را دارندع اما چنین جرئت را به خود راه نمی دهند تا دست به آن بزنند, شما میتوانید در این راستا یک مشوق خوب باشید. این موضوع بویژه برای زیردستان شما موثر است, تشویق شما میتواند برای شان دلگرم کننده باشد و آنها را به نوآوری و ابتکار تشویق و ترغیب کند, پس دریغش نکنید, این کاری است که آسانی از دست شما ساخته استتغیر را هرگز یک پدیده منفی و غیر قابل تحمل ندانید. این تغیرات اند که سبب بهبود کارها و زندگی میگردند و بر کیفیت می افزایند. هر کاری در قدم نخست دشواری ها و مشکل های خود را دارد, تغیر نیز ممکن است چنین معلوم شود, به سراغ آن بروید و آنرا بیازمایید, شاید آنچه که امروز از آن چندان دل خوشی ندارید, فردا به یک واقعیت کارامد تبدیل گردد.About the author

160