دوستی

Posted on atزنده گی بدون دوست ،مرگ بدون شاهد است.این طبیعیست که هر انسانی میخواهد دوستانی مانند خودش داشته باشد.و این بستگی به شخصیت شخص دارد که چه دوستانی به خود انتخاب میکند.دوست همرازی است که از فامیل ما میتواند هم نزدیک تر باشد تا مشکلاتی که به تنهایی حل کرده نمیتوانیم و با فامیل خود هم در میان گذاشته نمیتوانیم ؛با دوست خود در میان میگذاریم.

دوستی در زنده گی ارزش بسیار زیادی دارد چون بدون دوست نمیتوانیم به مشکلات خود غالب شویم البته دوست تا دوست است .دوست میتواند خوب باشد یا بد .ولی ما باید از این گفته بزرگان پیش برویم:بر زمینت میزند دوست نادان -   بلندت میکند دشمن دانا.یعنی ،ازینکه دوستی داشته باشیم که به ضرر ما باشد  و به خوبی ما رواداری نداشته باشد،بهتر است دشمنی داشته باشیم که به خوبی ما فکر کند .

طور مثال بعضی از مردم فکر میکنند کسی که عیوب شانرا برایشان میگوید،دشمن شان است  و کسی که عیب شان را میپوشاند دشمن شان است .اما نه ؛انقدر منطق ندارند که ایا از عیوب خود اگاه باشیم خوب است یا نه؟وقتی از عیوب خود اگاه باشیم میتوانیم خود را اصلاح کنیم  ومتوجه رفتار خود باشیم.چنانچه از لقمان پرسیدند:ادب از کی اموختی از بی ادبان .زیرا زمانیکه ما رفتار زشت  دیگران را ببینیم کوشش میکنیم تا ان اشتباه ها از ما سر نزند.

و این باعث معرفی  ما شدن به حیث یک شخص با ادب در جامعه خواهد شد.بنا این مهم است تا در پی دوستان شایسته باشیم .زیرا یکی از عوامل روی اوردن به مواد مخدر داشتن دوستان ناشایسته است.دوست میتواند ما را به عوج قله های بلند  برساند یا اینکه ما را از عوج همان فله های بلند پایین بیاندازد.بنا باید در انتخاب دوست بسیار دقیق باشیم.و بهترین ها را انتخاب کنیم .

به خصوص نسل جوان...دوستان واقعی همیشه در فکر پیشرفت ما هستند و شاید شما این را چندین با تجربه کرده باشید.اما چگونه میتوانیم دوستان شایسته ییرا  در زنده گی بیابیم.صداقت ومهربانی میتواند مقدمه یی برای این هدف باشد.زیرا اشخاصی که لیاقت دوستی را داشته باشند و از شخصیت والایی برخوردار باشند با این که از اخلاق ما اگاه شوند جز بهترین دوستان ما خواهند شدبهترین دوست تانرا با سوتفاهم های کوچک از دست ندهیدAbout the author

neloofar

NAME :Nilofar
L/N :Zaka
COUNTRY :Afghanistan
CITY :herat
BORN DATE :1997/12/27
BORN PLACE :HERAT
AGE:17
student at:tajrabawi
CLASS:11Subscribe 0
160