احساس یک دختربه پدر

Posted on at


 


پدرم:کوچک ارجمندی تان سلامی رانثارتان می کند.که سرشارازمحبت برای شماوسرشارازآه وافسوس برای وطنم است


پدرجان :امیداست همسایه صحت بهتربوده ونگاشته هایم راصفحه به صفحه درک نمائید.هرآنچه نوشته ام


ازصداهای نهفته درگلویم است .


پدرجان:


 این همه بعض اصلی آوای دلم احساس من هست که چراازشمادورم .چرادرخاک پاک خودم قدم نمی زنم .


این یک دردنیست که خاک غریبه نشانگرابادی دست ماباشد.


آیاماآغوش پدرومادررانمی خواهیم ؟


 آیاماروزهای خوشی رالازم نداریم دردیرخودبگذارنیم؟


بیشترازاین برای تان ازدردنمی گویم این همه عناوین کلی ازدردنهفته دردلم است اماامیدبخدادرفرصت خواهم گفت .


ماحسرت زده دیارعاشقان ،دیارنازنین مان افغانستانیم .


ماآن وطن پرستان هستیم اگرچه ازدردوطن راهی غربت شدیم امامحبت هاهمیشه درجایش هست .


اگرچه دردبسیاردیده ام ،اماعشق وطن دردل استوارترازیقتنم هست .


درآن دورانی که آرزوهایت رابرایم تک تک می گفتی ودرروزبزرگ شدنم .پیش خداونددعامی کردی .امروزدرهمان مسیرم که این جاامده ام فقط یاری خداونددست پاک پردعای توست .


که همراهی نموده تاامروزبرایت ازرسیدن به موفقیت هایم بنگارم .


پدرم تنهادورنمایی اصلی زنده گی من همان اعتمادووالای توبرای اسعتدادوآینده روشنم هست .


پدرجان:


 من وتوبسیارچیزهاراازدست دادیم اماامیدخداباماست .وهمان حسن چشم اندازی که برایم داشتی برایت ان اطمینان رامی دهم که شروع آن روزهای زمررین فصل شکوفایی امیدهای توست .


.....فقط درسرراهم دعایت رانیازدارم تاپیش دتربروم .ویقین کامل دارم که دعایت جای نمی رودجزراه موفقیت


این همه رنج ومزایارامتحمل می شوم بازهم این همه رابه جان می خرم فقط به دست گرم پردعایت وآغوش مهرپروروطنم


وبرایت ازاعماق قلب به واژه های زرین امیدباورمی سپارم .من همانم مه میتوانم برایت  باقلم کوچک دست خودهرآنچه رامهیاسازم که برایم درروزهای سردی مهیاساختی ..


این عشق وطنم هست .........ا


که تحمل رادرمقابل این همه افرادگرایی هاپیش ازپیش می سازم .مبازهم من زنده برآنم که اصلاآرام ندارم می رود.می روم تلاش خواهم کردکه من همان درخت بنام احساس هستم که برای عشق وطن ازبرای آمال تومی روم تابیرق سبزینه خویش راازعمق دیارغربت به افلاک آسمان هاباصدای سروده هایم به اهتزازبیاورم .


نوک قلم ام هرچه می نوسیدازبرای توووطنم هست .


پس زیادتربرایت چه بگوم .فقط ازدبستان محبت چیده نثارت می کنم .


فقط خوش باشی خداپشت وپناهت .....ا


آرزو"رحمانی "


 About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160