کودک یتیم

Posted on at
برای تمام مسلمانان لازم است ارزش قایل باشند و سعی کنند تا اینکه انرا ناراحت نکنند و تمام احتیاجات آنرا برطرف کنند و به اندازه توان خود به آن کمک کنند .


بخاطریکه کودک یتیم غیر از خدای مهربان هیچ کس را ندارد و ما باید به آن کمک کیم در این دنیا تا اینکه احساس تنهای نکند تا اینکه اعذاب وجدان نداشته باشیم و باید از خوردن مال یتیم اجتناب بورزیم.


چنانچه انحضرت فرمودند: که هر کس مال یتیم را بخورد و حق آنرا ندهد داخل جنت نخواهد شد و از جمله جنتی ها شمرده نمی شود.یک مومن واقعی نباید به مال یتیم تجاوز کند و حق آن را سلب کند و باید همه ما دست نوازش خویش را بر سر بتیمان قرار دهیم و آنها را مثل فرزندان خویش بدانیم و هر آن چیزی را که برای فرزندان خویش مهیا میسازیم برای یتمان هم مهیا بسازیم.


هر مومن واقعی وقتی این کار را انجام دهد پاداش آن نزد خداوند میباشد و در روز آخرت پاداش خویش از خداوند میگیرد.چ.نکه انحضرت هم یک طفل یتیم بودند و مشکلات و مشغت های زیادی را دیدند به همین خاطر هم است که حالا یتیمان که توسعه بالای زیادی بالای یتیمان داشتند.


ما هم باید از گفتار آنحضرت پیروی کنیم تا باشد که اعذاب وجدان مارا آرام قرار دهد این باعث کسب ثواب در روز اخرت میشود.بر تمام مسلمین لازم است که بعد از نماز عید به خانه یتیمان و فقرا سرزده و از حال و احوال زنده گی آنها باخبر شوند و به آنها به حد توان خویش کمک برسانند چون آنها نزدیکترین کس خودرا از دست دادند و با آنها رسیده گی ضروری است.


این دنیا فانی است هر قدر مال و دارایی و ثروتیکه یک مومن برای خود در این دنیا جمع میکند در آخرت چیزی را باخود برده نمیتواند به غیر از کفن که لباس اخروی مسلمین است.پس باید از مال و دارایی خود که خداوند به آن بخشید و آن هم به یتیمان و فقرا ببخشد چون این کار باعث میشود که پاداش در آخرت داشته باشد در دنیا و اخرت تنها چیزی که به انسان کمک میکن اعمال صالح و اخلاق شایسته همان شخص است پس باید با یتیمان با اخلاق نیکو و شایسته رفتار شود.ناگفته نباید گذاشت که مالی که در وقت حیات خویش به یتیمان و فقرا میبخشیم با وقتیکه فوت میکنیم که اعقارب آنرا میان فقرا میبخشند ثواب آن متفاوت است اینکه در وقت حیات ثواب بیشتر و در وقت فوت ثواب کمتر است.


 


 


مرسا قادری.About the author

morsaghadri

Student at AliSherNawaieSc in 12th Class.She Very Interest to Learn About Film Annex and She Want to Write Blog in Soon.

Subscribe 0
160