نگاه کوتاهی بر تامین حقوق طبقه اناث

Posted on at


 


اول تر از همه تجلیل روز زن را به همه مادران  خواهران وبانوان محترم و گرامی افغانستان تبریک و تهینیت میگویم.در ۵۳ سال قبل وضعیت و محیط اجتماعی سیاسی در جوامع روستایی و قریه نشینان ما با وصف تلاش های حکومت های وقت در بهبود و حفاظت از حقوق بانوان و مادران به آهستگی و کندی پیش می رفت و عوامل مختلفی در حفظ عقب افتاده گی ها دخالت داشتند وضعیت و برداشت های سنتی فرهنگ عامه نا مناسب در تفصیر ماهیت حقوق طبقه اناث از دیده گاه رهبران و لیدرهای مذهبی بزرگان و ریش سفیدان قومی تحت عنوان حفظ اخلاقیات دینی از یک طرف و از جانب دیگر عقیده مندی غیر قابل تحول و تغییر در افکار عامه عامل محدود بودن فعالیت هایاجتماعی طبقه اناث در نظام های حکومتی مسایل سیاسی و مذهبی بصورت یک فرهنگ جامد و بی روح در امده بود هر نوع تلاش و طرح نظام های حکومتی و طبقه روشن فکر در باز شدن در های پنجره ها حرم سرای ها و حویلی ها در اکثریت شهرها و خصوصآ در سطح قریه جات به مخالفت و حتی شورش و بغاوت توسط متعصبین و مغز های یخ زده روبرو میشد اولین بار امیر غازی امان الله خان گام های بلندی در سطح شهرها خصوصآ پایتخت کشور (کابل ) در تآمین حقوق بانوان و حفاظت از ان با فرمان آزادی کنیزان و غلامان در سطح کشور برداشت و در های مکاتب و لیسه ها را بر روی بانوان و دختران از قفس چهار دیواری های منازل و حویلی ها گشود متآسفانه با مخالفت ممانعت و حتی شورش های متعصبین و بدبین های عقیدتی و سنتی بعضی قبایل و فرهنگ خشک و بی اساس عقیدوی آنها روبرو شود و این طرح ها برای مدتی به حالت نیمه متحرک و ساکت در آمد با روی کار آمدن محمد ظاهر شاه و تلاش های مستمر شهید سردار محمد داود خان ماهیت اسلامی و انسانی و حقوقی طبقه اناث آهسته آهسته جان گرفت با وصف تلاش ها چراغ های علم و عرفان و دیده گاه ها روشن تنها در محدوده شهرهای بزرگ روشن شداما در سطح روستا ها و قریه جات محدودیت و ممانعت های زیادی برجا باقی ماند .


در دوره حکومت داکتر نجیب الله قدم های بلندی در تآمین حقوق بانوان برداشته شد اما تنها در سطح مراکز ولایات و چند ولسوالی رایج و اجرا شد متاسفانه این مزایا و حقوق زنان چون با تفکر و اندیشه وارداتی تواهم بود به شدت سبب زدیت و اناده افکار سنتی و قومی و مذهبی در سطح کشور گردید جنگ نابسامانی ها مهاجرت ها بی جاشدن ها در سطح کشور عوامل پر تحرک در تغییر افکار و عقاید و اندیشه های ملت ما گردید و ثمره آن همه تلاش و جان فشانی ها اینک آهسته آهسته در جریان ۱۰ سال آخیر از پناهگاه های تاریخ کشور بیرون میاید.


نهال های سبز تامین حقوق و آزادی قانونی بانوان و مادران فراموش شده ما در صفحات گذر زمان دارد رشد میکند سبز و پربار میشود و با عنایت خداوندی میوه های شیرین ترقی و پیشرفت آرامش و امنیت را به هر خانواده و هم وطن ما  هدیه میکند .خداوند را سپاس گذاریم امروز بانوان ما در سطح کابینه مجلسین شورا شورا های ولایتی و در سطح ورزشی حتی در سطح جهانی چهره های آشنا و قابل افتخار را از طبقه اناث خویش داشته ایم سهم گیری و اشتراک بانوان گرامی ما در پیکارهای انتخاباتی میز گردهای رسانه ها و تلویزیون ها اجرا پروژه های آموزشی و تعلیماتی و تجارتی حتی اشتراک در نظام امنیتی و دفاعی و ۱۰ ها مورد دیگر نمایش گر فعالیت و تلاش پیگیر طبقه نثوان ما در پیشرفت و ترقی سرزمین پر از حوادث تاریخی قرن ۲۱ ام هستیم امیدواریم طبقه نثوان ما با درک شرایط محیط و زمان ما با داشتن اندیشه و درایت واقع بینانه و تجارب انده بار چندین ده خون آلود پر از خاکستر و دود ۳۰ ساله گذشته افکار و عقاید و بینش های تعصب آمیز قوم گرایی نژادی و سمتی را در زباله دانی تاریخ گذاشته و دست در دست همدیگر برای آبادانی پیشرفت همزیستی و صلح و امنیت تلاش های پیگیر و متداوم بنامایند تا نسل های آینده را خطرات و مصیبت های نا امنی فقر مهاجرت تجاوز و تعدی تحدید نهنماید.  
160