هفت خوان اسفندیــــار

Posted on at


در ره عشـــــق اش گشته بیمار بسیار  


دل من نیز از او بیزار بسیار


چی شب ها گفتم به هــزار شورو ناله


دل تنگت شدم ای یار بسیار


به این درد مبتلا مباد کسی را


که این درد دارد زجر بسیاربسیـــار


کاش میساختم زدست اش رویین تن دل را


تامیشد نصیب ام پیروزی چو اسفندیار  بسیار


زدستم نیست پوره جزنوشتن نامه


ودرنامه هامی سرایم برایت اشعــار بسیار


برای نرسیدن به عشق توجانـــا


هستند دشمنان بیداروغــدار بسیــار


اقدس خراســـانیAbout the author

160