گام به گام بسوی کانکور 1392

Posted on at


امروز مثل همیشه وقتی از جاده خانه میگذشتم ناگهان چشمانم به دختران و پسرانی جوان با یونیفرم رسمی افتاد راستی یادم آمد سال تعلیمی 1392 در جریان است اما پاسی از آن گذشته استامروز 14 سنبله است روز های حساسی برای عده ای از کسانی که در این سال تعلیمی فارغ میشوند و گام بسوی تحصیلات برتر و یا عالی میگذارند


اما این روزها حال و هوای این افراد گونه دگری دارد درس میخوانند ،کوشش میکنند اما با دلحره ای که نمیتوان اندازه اش را  از سیمای پر تحرکشان حدس زد


 این دانش آموزان جوان بخاطره کامیابی در آزمون کانکور ،تنها به درس خواندن در مکتب بسنده ننموده بلکه برای نتیجه بهتر گرفتن کولبار رفتن  به کورس های آموزشی دیگر را بر دوش بستند و با شوق عجیبی راه پرپیچ و خم رسیدن به دانش برتر را با گام های محکم و مصمم شان هموار میکنند


اما به همین ساده گی هم نیست فارغ از اینکه امروزه در هرات کورس های متفاوتی برای ارتقای دانش جوانان فعالیت میکند ، مسئله چگونگی تدریس این کورس ها و فضای آن چیز دیگریست که در این روزهای حساس تاثیر گذار است


این مسئله ایست که بسیاری از دانش آموزان چانس دوم بعد از کانکور 1391 مطرح کردند


اما از آن گذشته به امسال میپردازیم ، تعداد زیادی از جوانان متقاضی در آزمون سرنوشت ساز کانکور هستند ، برای آنها قبول شدن و جذب شدن در پوهنتون حرف اول را میزدند


در این برهه از زمان یکی از مسائلی که مهم و حیاتیست صداقتی ست که اساتید در اماکن تدریسی متفاوت از خود به خرج میدهند.


صداقتی که بنیان گذار ستون های اساسی یک مملکت است ، برای شگوفاشدن بخش های عظیم کشور .


اما برای شرح حال دیگر دانش آموزان به یکی از مکاتب شهر باستانی هرات رفتم ، لیسه نسوان امیر علی شیر نوایی در سالون اول چشمم به لوحه ای افتاد صنف (12هه)  در میز اول مثل همیشه اول نمره صنف یعنی( راضیه) با او به گفتگو میپردازم شرح حال و احوال او نیز این روزها همانند صدها دانش آموز دیگرست او نیز از آرزوی هایش میگ.ید و از بین آنها یکی را گلچین میکند آنهم تحصیلات عالیست


اما آیا به خوسته اش خواهد رسید ؟؟؟


فرشته یکی از متقاضیان سال پیش یعنی 1391 است جواب فرشته از اینکه چقدر برای کامیاب شدن و آزمایش دوباره چانس خود امید وارست چیز دیگریست !


او میگوید سال گذشته با وجود اشتراک به کورس های متفاوت و تعقیب نوت ها و چپتر های اساتید در مکتب بازهم به نتیجه ای درست دست نیافته است


 با همه این (چرا ها و اما ها )  دانش آموزان به روند پیش رو به دید امیدوارانه ای مینگرند و برای راه یافتن به پله های بالاتر برای تعالی دانش خود سعی میورزند.


ما نیز برایشان آرزوی موفقیت وپیروزی میکنیم


 


 About the author

160