حادثه تکاننده در یک خانواده ماقوس1392شهر هرات باستان

Posted on at


حادثه تکاننده در یک خانواده ماقوس1392شهر هرات باستان چقدر غم انگیزونارراحت کننده ورنج آوراست شنید ن ودیدن انسانی باوفا همراه وهمدمش یارویاورروزها ولحظات دشوار سخت زنده گی یک خاواده ر ا که دچار مصیبت وحادثه دردآلود خشم نفرت انزجارونادانی وکم عقلی در اثر وسوس های شیطان گمرا

ونافرمان دریک انسان ومسول وصلاحیت دار مردی در یک خانواده شود.زنی که بار سنگین تعلم وتربیه حفاظت ومراقبت اطفال خانواده را بر دوش دارد.در شادی شان دلش شاد مان ودر دردورنج شان روح وتنش درآتش سوزان میسوزد.در دیر آمدن ونیامدن همسرش صدها فکر واندیشه غم آلود وترس آور در ذرات

وجودش جوانه میزند روح فرشته گونه اش را پریشان وناراحت می سازد.همسری که در تمام فراز ونشیب های روزگار ما وزنده گی صادقانه ومخلصانه کمر حمت وبردباری بسته وجیگر گوشه هایش را چون پرستو ها از گزنده گی مارها وخطرات حفاظت وحمایت می کند وحتا جان در راه اولاد های خود قربانی

میدهد.چگونه .چطور پدران ومادران وجامعه می تواند قبول کنند که مرد خانوادهدر یک لحظه ذهن وعقل را بدست شیطان خشم وغضب بسپارد ولب های پراز عاطفه وتبسم وپاک معصومانه همسریار ویاور زنده گی اش بواسطه تیغ وحشتناک شیطانی بریده وپاره پاره کند ودهان عزیزی را که صدها بار کلمات شیرین وپرمحبت را با احساس وعاطفه زنانه اش نثار همسروفرزندش کرده اند سخن زدن وتبسم های گرم را ساکت وخاموش بسازد وبه حالت یک حیوان ترسو وبزدل

پا به دنیای غم آلود رسوا.ای ومعصیبت بگذارد.خداوندا چقدر دردناک وغم آلود است این فاجعه برای زن همسر وفرزندان پدر ناسپاس ودردام شیطان سیا گرفتار الهی تو به لطف وعنایت خودت به ما صبروتحمل عنایت کن وهمه خانواده ها را از وسوسه های شیطان دورونی وشیطان نفسی بیرحم وظالم حفاظت کن ورهابخشAbout the author

parvin-yari

i am parvin yari student of univercity

Subscribe 0
160