بودجه هرات در سال 1392

Posted on at


در عین حال ما در اواخـر سال1392خورشیدی قرار داریم...


میخواهم نگاهی بر واقعات خلاصه بودجه هرات در اوایل این سال داشته باشم....


وحال میپردازیم به دگرگونی های که در طول این مدت بوقوع پیوسته است:


نخست میخواهم مقایسه بودجه هرات را در سال1391تا1392داشته باشم....منبع عایداتی که هرات در سال1391داشته است.....


عواید ثابت:                        232306012


عواید غیر ثابت:                   44554051


واگر ما بخواهیم اینها را جمع کل کنیم:276860063   


از کل عواید جمع آوری شده شاروالی هرات که صرف شده است:


به مبلغ:(379123391)افغانی صرف مصارف عادی و انکشافی در سال1391شده است...... 


معاش کارمندان:46634137مصارف عادی:66689733


مصارف انکشافی:265799521


واگر ما بخواهیم که جمع کل این مصرف را در سال1391بدانیم:


(3791233391)میباشد....


وحال نگاهی داریم به بودجه سال 1392:


ما در سال مالی1392هستیم ومیخواهیم در باره عواید و مصارف سال1392بیشتر بدانیم.....!


بیلانس بانکی:                             238466183


عواید ثابت پیش بینی شده:               449852200


عواید غیر ثابت پیش بینی شده:         683350000


واگر ما بخواهیم جمع کل عواید را بدانیم: 1371668383


و بودجه عادی:                         215776102


بودجه انکشافی:                        1155892281


واگر ما بخواهیم جمع کل این بودجه را بدانیم:1371668383است...


مقایسه بودجه سال1391وسال1392:


مجموع کل عواید ثابت شده وپیش بینی شده در سال1391:        280088250


مجموع کل عواید تحقق یافته در سال1391:                        232306012 


مجموع کل عواید غیر ثابت پیش بینی شده در سال1391:        604911750


مجموع کل عواید تحقق یافته در سال1391:                        44554051مجموع کل عواید پیش بینی شده در سال 1391:                  885000000


مجموع کل عواید تحقق یافته سال1391:                          276860063


مجموع کل عواید ثابت پیش بینی شده در سال1392: 449852200


مجموع کل عواید غیر ثابت در سال1392:                       683350000


مجموع کل عواید پیش بینی شده در سال1392:                  1133202200


مجموع کل عواید ثابت مقایسه عواید تحقق یافته سال1391با عواید پیش بینی شده سال1392:                                   217546188


مجموع کل عواید غیر ثابت شده مقایسه عواید تحقق یافته سال1391با عواید پیش بینی شده در سال1392:                                                  638795949


مجموع کل عواید مقایسه عواید تحقق یافته سال1391با عواید پیش بینی شده سال1392:                                                                                                                                                                                        


                                                                         856342137


و حال به مصارف1391و1392می پردازیم:


معاش کارمندان در سال1391:                                     46634137


مصارف عادی در سال1391:                                    66689733


مصارف انکشافی درسال1391:                                  265799521


مجموع مصارف در سال1391:                                  379123391


معاش کارمندان در1392:                                         104631102


مصارف عادی در سال1392:                                    111145000


مصارف انکشافی در سال1392:                                1155892281


مجموع مصارف در سال1392:                                 1371668383


مقایسه مصارف1391ـــــــــ1392


معاش کار مندان در سالهای91ــــــ92                           57996965


مصارف عادی در سالهای91ــــــ92:                           44455267


مصارف انکشافی درسالهای91ــــــ92:                       890092760


مجموع مصارف در سالهای91ــــــ92:                       992544992


 


پروژهای انکشافی هرات درسال1392:


کسب منازل درهرات سال1392:                             5000000


ترمیمات منازل در هرات سال1392:                        2000000


اعمار منازل در هرات سال1392:                           100000000


اعمار ساختمانهای غیر مسکونی در هرات سال1392:    5500000


اعمار خیابانها در هرات سال1392:                         518500000بهسازی خیابانها در هرات سال1392:                       299000000


اعمار سیستم آب رسانی در هرات سال1392:            500000000


بهسازی سیستم آبرسانی در هرات سال1392:         5000000


اعمار ساختمانهای دیگر در هرات سال1392:        300000


عراده جات در هرات سال1392:                      14000000


تجهیزات ترانسپورتی در هرات سال1392:          5000000


تجهیزات اطلاعات جمعی در هرات سال1392:     10000000


تجهیزات مولد انرژی در هرات سال1392:          54000000


تجهیزات کامپیوتری و دفتری در هرات سال1392:    600000


تجهیزات تهیه آب و کانالیزاسیون در هرات1392: 39952848تجهیزات که در فوق تصنیف نگردیده در هرات سال1392: 8954955


قروض داخلی در هرات سال1392:                35384748


دوستان گرامی این بود خلاصه بودجه هرات در سال1392 که باید میدانستیم.....


امید که برایتان خسته کن تمام نشده باشد.....!


سپاس....


نویسنده:(هلــــــــینا صدیقی)About the author

160