ســـــال تــــــــعلیمــــــی (1393

Posted on at


 خدا را شکر گزاریم که سال تعلیمی (1392) به پایان رسیده و سال تعلیمی (1393) آغاز گردید. که با فرا رسیدن بهار سال (1393) محترم ریس جمهور صاحب افغانستان حامد کرزی به تاریخ (2) حمل(1393) زنگ مکتب را به صدا درآورده و به همه استادان و شاگردان مژده آغاز شدن سال تعلیمی جدید را خبر داد. ما تماماٌ شاگردان مکتب چشم به امید آنیم که این سال سال پر از صفا و صمیمیت باشد. چنانچه در سال تعلیمی (1393) در سوم حمل در مکتب امیر علی شیر نواحی والی هرات با به صدا آوردن زنگ مکتب سال تعلیمی (1393) را آغاز کرد.همچنان قابل تذکر است که در این سالبه تاریخ (16) حمل (1393) انتخابات ریاست جمهوری نیز در سر تا سری افغانستان آغاز شد. و تمام کسانیکه واجد شرایط بودند به پوشت صندوق های رای دهی رفته و به زعیم آینده کشور ما افغانستان رای دادند. با آغاز شدن سال تعلیمی جدید تمام کارکنان ادارات دولتی شروع به کار کردند.همچنان محصلین پوهنتون ها به دروس خویش در سال تعلیمی جدید پر داختند. چنانچهبزرگیفرموده:«سال که نیکوست از بهارش پیداست» جا دارد از سال گذشته یعنی سال (1392) یادآور شویم چون یک سال سخت برای مردم افغانستان بود.سال جدید با یک شور و هیجانی خاص آغازشد چنانچه طبق روسوم و عنعنات مردم افغانستان میله جشن نوروز در تمام نقاط کشور عزیز ما افغانستان برگزار شد. در شهر هرات میله جشن دهقان در تپه ارغوان برگزار شد. که در آن تعداداز اراکین دولتی و اشخاص ملکی اشتراک کردند. و یکی از جشن های مهم دیگر در شهر مزار شریف که عبارت از میله گل سرخ می باشد برگزار گردید. امیداستهمهمادرکناریکدیگریکسالپرازشور, هیجان, آرامی, صفاوصمیمیتراداشتهباشیم.برای خواندن مطالب قبلی ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hatifi-Herat


نرگسAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160