انتخابات افغانستان سال1393

Posted on at


 

انتخابات سال1393

روزبه روزبه اتمام حاکمیت حامد کرزی نزدیک ترشده میرسد وطبق قانون باید برای جانشین انتخابات براه انداخته شود.دراواخر سال1393،بیست وهفت نفراز سرشناسان ترین و آدمهای خبره کشورمان بخاطر انتخابات ریاست جمهوری خود را در کمیسیون مستقل انتخابات کاندید کردند.

وازبین آنها هفت تن واجدین شرایط به صورت رسمی کاندید ریاست جمهوری شدند که عبارت از:داکترعبدالله عبدالله،داکتراشرف غنی احمدزی،داکترعبدالرب رسول صیاف،داکتر قیوم کرزی،داکترزلمی رسول،گل آقا شیرزی و روف سلطان زوی میباشند و در پهلوی آن 100کاندید شورای ولایتی خود را کاندید کردند بعداز مدتی در شانزده هم(16)حمل سال 1393روزسرنوشت سازتعیین شده و به عنوان روز انتخابات تثبیت شد.

دراین روزمردم با شور و هیجان به طرف صندوق های رأی دهی رفته و به شخص مورد نظرخویش رأی دادند در نتیجه روز نهایی در24 ثورسال 1393اعلام شد اما بخاطریکه هیچ کدام از کاندیدهانتوانسته 50 فیصد رأی رابدست آورند بدین منوال کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته تا انتخابات به دوره دوم کشانیده شود.

بعداً دوکاندید پیشتازجناب داکترصاحب عبدالله عبدالله وجناب داکتر صاحب اشرف غنی احمدزی از جمله دو تیم پیشتازدر انتخابات ریاست جمهوری بودند. دوره دوم انتخابات درروزشنبه 24 جوزا سال1393برگزار گردید دراین روز اعم از مرد و زن به رأی دادن رفتند.

وهمه با سیاه کردن پنجۀ شانبه تمام جهان نشان دادند که مردم با شهامت افغانستان حق انتخاب کردن زعیم شان را دارند،و به گفته کمیسیون مستقل انتخابات نتایج انتخابات به تاریخ11سرطان ونتایج نهایی به تاریخ31 سرطان سال1393اعلام میگردد و برنده این دوره رئیس جمهورما،جانشین حامد کرزی خواهد بود.

امید وارم هرکدام آنهاکه به این دوره برنده میشوند صلح وآرامی را در کشوررنج دیده و جنگ زده ما بیآورند تا که همانند کشورهای دیگر پیشرفت و ترقی کنیم و درآسوده گی زنده گی کنیم ومجبوربه ترک وطن عزیز خود نگردیم.

 About the author

160