حضور خانم ها در انتخابات 1393

Posted on at


 


در جامعه ی سنتی و بدوی ما همه چیز بر خواست مرد ها پیش رفته است و جامعه ی مرد سالار خوانده میشود. از خانه تا محل های کاری همه جا طبقه زن تحت فشار آورده شده است و محکوم به خاموشی میباشد.


  اگر نگاه ی ژرف به ارزش های والای انسانی و اسلامی بیندازیم درمیابیم که نقش زن در همه جا تعین کننده و موثر بوده است . همانا که زن نیم پیکر خانواده و جامعه است ، زن پرورش دهنده نسل جامعه است از خانواده گرفته تا حضور در صحنه اجتماعی همه  یک نیاز مبرم شناخته شده است و این حقیقت انکار نشدنی است


.


در حال حاضر خانم ها در همه جا نقش کلیدی دارند از جایگاه تربیه نسل وطن که همانا وظیفه مقدس معلمی است تا حضور آنان در پست های کلیدی از توانایی های زنان به شمار میرود.


 در دهه ی اخیر پیشرفت های خوبی برای نقش پر رنگ تر زنان در جامعه افغانی داشتیم که نتایج مثمر بدست آمده است اما این نتایج زمانی شکننده است که حفظ نشود


.


 انتخابات پیش رو  حضور خانم ها اهمیت بسزای خود را دارد. از یک سو جامعه جهانی با تصویر کشور جنگ زده به افغانستان نگاه میکند از سوی دیگر طبقه مرد سالار خوش نسیت تا قدرت که در طول چندین سده بدست آورده به آسانی خانم ها  تسلیم کند ، از این رو خانم ها باید بدانند که برای بدست آوردن حق خود مبارزه جدی و پیگیر نمایند. چون حق به کس داده نمیشود بخاطر بدست اوردن حق باید مبارزه کرد. اگر خانم ها برای تثبیت هویت خود کار های موثر نکنند بعید به نطر میرسد که طبقه مرد سالار به این خواست خانم ها ارزش قایل شود. حضور خانم ها در انتخابات مشت بر دهن زور گویان و جنگ ستیزان است. از این رو خانم ها با درک مسولیت های خود در این انتخابات نقش برای تعین سرنوشت خود داشته باشند


.About the author

160