انتخابات سال 1393 امیدی خوبی برای بهترشدن آینده افغانستان

Posted on at


 


افغانستان از جمله کشور های است که  طرز حکومتش ریاستی میباشد، و این مردم با دستان خودش زعیم کشورش تعین مینماید. و داود خان اولین کسی بود که نظام جمهوری را به کشور پیاده نمود و خودش اولین رییس جمهور افغانستان نیز بود.


اما این نظام بعد از داود خان دیر پایدار باقی نماند.  و به دلیل جنگ های داخلی نظام ریاستی از بین رفت. و خوشبختانه بعد از سقوط طالبان و با روی کار آمدن حکومت جدید که در راس آن آقای حامد کرزی قرار داشت و با ایجاد قانون اساسی نظام حکومتی افغانستان دوباره ریاستی گردید.که دردور نخست و دوم آن حامد کرزی که اکنون نیز منحیث رییس جمهور مردم افغانستان میباشد برنده شد. و این بار، دوره قانونی آقای کرزی به پایان رسیده است و برای بار سوم نمیتواند که خودش را کاندیدا نماید، چون در قانون اساسی کشور آمده است که هر فرد که بیشتراز دوبار کرسی ریاست جمهوری را به عهده داشته باشد دیگر برای سوم نمیتواند که خودش را کاندیدا نماید.


دراین دور انتخابات که در سال 1393 هجری خورشیدی برگزار میگردد چهره های جدیدی خود را کاندیدا نموده است. و مردم موظف است، تا یکی را از میان آنها برای زعامت کشور برگزیند. و این انتخابات در 16 حمل سال 1393 برگزار میگردد.روز گذشته که مصادف بود با 13 دلو سال جاری کمپاین های انتخاباتی این دور کادیدان ریاست جمهوری رسما آغاز گردید. و این کاندیدان از نخستین روز آن استفاده نموده و به پیکار های شان پرداختند تا شماری هواداران شانرا بیفزایند.


اما مردم در این دور انتخابات بیشتر از گذشته خوشبین هستند و بیشتر از دور گذتشه کارت های رای دهی اخذ نموده اند و مطما هستند که رییس جمهورآینده کشور در تامین صلح و امنیت کشور سخت و خواهد کوشید، و مردم نیز در تلاش است تا از میان کاندیدان کسی را پیدا کنند که دارای ظرفیت بالا بوده و شایستگی ریاست جمهوری را داشته باشد.مردم از زعیم آینده کشور شان خواست های زیادی دارند زیرا این کشور از هر لحاظ کمبودات خاص را دارد و لی خواست عمده مردم از رییس جمهور آینده، اینست که در اولین قدم کاری اش باید برای مردم زمینه کار را مساعد سازد و دوم باید امنیت را تامین نماید.


این دو چیز یکی از خواست های بنیادی مردم افغانستان بوده و باعملی ساختن این دو چیز مطمنا که افغانستان وضعیت خوبی را در آیند خواهد داشت.


امروز شعارها و پوستر های این کاندیدان همه جا را مزین ساخته است و هر کس بیشتر میکوشند که کمپاین نمایند و مردم را به سود خود شان بکشانند ولی مردم کسی را انتخاب خواهند نمود که گفته هایش در شعار باقی نماید بلکه آنرا در عمل پیاده نماید.


اسدالله، داریوش


http://www.filmannex.com/asad-daryosh


http://www.filmannex.com/blogs/89815/89815


http://www.filmannex.com/blogs/89032/89032About the author

160