انتخابات 1393 در افغانستان

Posted on atانتخابات 1393 در افغانستان
در قدم اول باید کی انتخابات را تعریف کرد.انتخابات به معنی برگوزیدن یا انتخاب کردن یک شخص را برای چوکی ریس جمهوری .پس هر فرد کشور ما میتواند که کاندید نظر خود را انتخاب کرد.تا شود ریس جمهور افغانستان و هر انسان خق دارد که یک ری بدهد تا شود همین ری سرنوش افغانستان را جور کرد


 


هر کاندید که ریس جمهور شود پس خدمت ذیاد کند برای مردم و برای کشور عزیزما تا شود که کشور ما ترقی کند وریس جمهوری وظیفه های ذیاد دارد مانده ریس جمهور باید که تعلیم وتربیه را فراهم کند برای نسله جوان وهمین نسلیه جوان هستد که باعسی ترقی کشور می گرد.


 


مردم ما باید دقیق انتخاب کند کاندید نظر خود را اگر دقیق انتخاب نکند زره برای خود و برای اینده خود می کند شخص را انتخاب کند که شخص خوب ونیک وراست باشد شخص نباشد که دوروغ کو فریب کار وقاتل بد عمل باشد


 


کشور عزیز ما کشور فقیر و جنک زده هستد پس شخص را مردم انتخاب کند که فقد خدمت کند از صدق دل .خدمت ذیاد ترقی بشتر.


 About the author

160