زنان وانتخابات رياست جمهوري1393 وچالشهاي موجو سد راه ايشان

Posted on at


 


انتخاب رئيس دولت حق مدني و سياسي يك تبعه است كه نقش عمده ي در ساختن هرچه بهترآيندهء يك ملت دارد. 


حق مدني و سياسي به اين معني كه  فرد واجد شرايط رأي دهي درانتخابات رياست جمهوري و شورا هاي ولايتي طبق قوانين نافذه كشور، در روز معين به پاي صندوق هاي رأي رفته رأي خود را بدون اكراه و اجبار بطور سري، آزاد و مستقيم به نفع شخص مورد نظر خود استعمال نمايد.


 


در حقيقت انتخابات عبارت از همان بيعتي است كه در نظام حكم پيامبرخدا موجود بود در مجلسي به اسم مجلس شوري، از وكلاي كه از جانب مردم در آن موجود بودند وياهم از خود مردان و زنان مستقيما" بيعت مي گرفتند.


بناء منشأ انتخاب رئيس دولت عصرپيامبرص و فعل خود آن گرامي بوده است  چنانچه ايشان  هنگام اقامهء دولت اسلامي در مدينه از مردم ، بر نصرت اسلام ،طاعت، جنگ و حكم  بيعت گرفتند وآن مردم هم با ايشان بيعت كردند.


بر سبيل تأكيد بايد گفت كه تعين رئيس دولت اسلامي حق هر فرد امت اسلامي اعم از مرد و زن است كه رئيس خويش را به اساس معياراتي كه در اسلام در نظر است انتخاب نمايند.همچنان زنان نيمي از پيكر اجتماع امروز مارا تشكيل ميدهند رأي دادن خانم ها بخاطر انتخاب رهبر خودشان شرعا" جواز دارد تا بتوانند رئيس دولت خويش را بخاطرداشتن يك آيندهء خوب و راحت  خود، خانواده و اطفال شان انتخاب نمايند .


هيچ دليلي در شرع نيامده است كه دلالت بر حرمت عضويت زنان درانتخاب رئيس دولت شان  نمايد.


زنان مي تواند بخاطر آينده خود بخاطر رفع مشكلات و دور ساختن خشونت هاي روز افزون به فرد مورد اعتماد شان رأي بدهند آنها در قبال خانواده و اطفال شان مسئول اند.


نبايد ديگر تابع حاكميت مرد سالاري ها باشند، نبايد ديگر صدا را در گلو خفه بسازند، نبايد بگذارند كه خشونت ها عليه خودشان وديگر هم نوعان شان افزونتر شود .


انتخاب رئيس جمهور به اراده خود فرد به فرد مورد اعتماد يكي از اصل ها است


قشر زنان  بيشترين آسيب خورده گان جامعهء افغاني اند.
 


 


كمرنگ بودن كانديدي زنان در ميان كانديد هاي رياست جمهوري سال 1393 و ااز جانبي اخذ نكردن بيشتر كارت انتخابات توسط زنان وعدم اشتراك اكثر ايشان درانتخاب فرد مورد نظر شان به عنوان رئيس جمهور در گير سلسله چالش ها و مشكلاتي است كه سد راه زنان است كه مي توان به برخي از اين مشكلات طورذيل اشاره ك


مشكلات امنيتي فراوان كه فراگيرزنان افغان است


   پائين بودن سطح آگاهي آنان    


عدم استقاليت زنان افغان در استعمال حق رأي شان به نفع شخص مورد نظر شان   


عرف هاي ناپسند حاكم خانواده گي و اجتماع، كه فاميل ها سخت پابند به آن هستند


وساير مشكلات....


 


نويسنده: فرشته رازبان


 About the author

freshta-razbeen

Freshta Razbaan from Afghanistan

Subscribe 0
160