دنیایی فن آوری و رسانه اجتماعی٬ آموزش پایدار

Posted on at


دنیای که هم اکنون در آن زندگی مینماییم٬ دنیای اطلاعات است. و بدون غوطه ور شدن دراین بحر نمیتوان پا به عرصه های علمی, فرهنگی, سیاسی, اقتصادی و حتی نظامی گذاشت ودر قطار کشور های مهم جهان عرض وجود کرد.


آری٬ سخن از رسانه ها ست؛ پددیده ئیکه وجودش درجامعه باعث میگردد تا همه در جریان رخدادهای مهم روز قرار گرفته, سطح آگاهی شانرا نسبت به جامعه ای که عضوش هستند وجهانی که در آن زندگی مینمایند بلند ببرند. علاوه براین وجود رسانه های مختلف دیداری, شنیداری و نوشتاری با دیدگاه های مختلف زمینه را برای نخبگان, محققان, کارشناسان و سایر افرادی که حرفی برای گفتن دارند آماده میسازد, تا افکار خود را آزادانه انتشار دهند. و در پی رشد فکری همدیگر گردند.که در طی چند سال اخیر در افغانستان نیز اطلاع رسانی از طریق رسانه ها پیشرفت چشم گیری داشته, که از آنجمله میتوان به رشد رسانه های اجتماعی اشاره نمود. رسانه ای که امروزه نظر به تعداد کاربران و تاریخچه نه چندان طولانی در صدر همه رسانه ها درجهان قرار دارد. که وجود این نوع رسانه ها تاثیرات مستقیم در نظام سیاسی, اقتصادی, فرهنگی و غیره داشته, و در راستای ارتقاء آگاهی عامه نقش مهمی را ایفا مینماید. که در راستای رشد واستفاده از این نوع رسانه ها در افغانستان دفتر افغان سیتادل نقش برازنده ای را ایفا نموده, با تلاشهای بیدریغانه تمامی کارمندان وپرسونل مربوطه توانسته زمینه آموزش و استفاده از شبکه های اجتماعی بخصوص فلم انکس را فراهم سازد. که از آنجمله میتوان به مرکز آموزشی این دفتر در مکتب امیر علی شیر نوایی در شهر هرات اشاره نمود.در این مکتب اضافه از 60 شاکرد به دعوت شبکه بانوان انکس خود را در شبکه اجتماعی فلم انکس ثبت نام نموده٫ ونام خودرا به لیست کاربران شبکه اجتماعی فلم انکس افزودند. و هم اکنون مصروف فراگرفتن آموزشهای لازمه در رابطه به چگونگی نشر مقالات خویش در این شبکه میباشند. آشنایی شان با امکانات و امتیازات موجود در این شبکه علاقه مندی شانرا نسبت به این شبکه بیشتر میسازد. که نوشتن مقالاتی تحت عناوین همچون نقش رسانه ها در جامعه, مسئولیت نسل جوان در جامعه, رمزموفقیت, مدیریت خانواده, نقش زنان در ارگانهای دولتی, وضعیت امنیتی هرات٫ خود نشان دهنده علاقه مندی شان در زمینه و بلاک نویسی میباشد.روی هم رفته میتوان گفت رسانه ها د رشد افکار عامه نقش بسزای داشته, که رسانه های اجتماعی در صدر همه قرار دارد. واین جای خوشبختی است که در افغانستان نیز از وجود این رسانه همه افراد جامعه مستفید میگردند.تشکر٬


برای دیدن مقاله جدید و قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند ذیل را دنبال نماید: http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaie


 About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160