آمدآمدبهار

Posted on at


بعدازپشت سرگذاشتن زمستان وهوای سرد یخبندان بهارمیرسد.بهاربرای انسان مژده میدهدکه طبعیت دوباره بعدازیک خواب زمستانی بیدارمیشودتمام دامنه های کوهاسرسبزشده باغات میوه درختان رشدونموی خودراازسرگرفته شکوفه مینماید.
بارانهای بهاری همه جاراسرسبزمی نمایدطراوت بهاری بسیاردل انگیزاست هواصاف بهاری عاری ازگردغباربوده مردم برای گشت وگزاربه باغات وپارک هاودامنه های کوه رفته ازهوای پاک بهاری لذت میبرند 

ازقبل دربین مردم رواج بوده بیش از چندروزکه به فصل بهاری میرسدخانه تکانی مینمایند.برای رسیدن بهارخوشی مینمایندبعضی از مردم سمنک پخته مینمایند.جوانانونوجوانان جهت فراگیری علم به مکتب یامدرسه میروند.دهاقین زحمتکش جهت کاروفعالیت های روزمره بخاطربدست آوردن حاصلات بهترروی مزرعه خویش فعالیت می نمایند.
پرنده گان درین فصل درشاخه سارهاچهچه می زنند.درین فصل طبعت همه جاباطراوت بوده درختان رازنده می سازد


مردم باسعی تلاش درهمه جاکاروفعالیت ازخودنموده تاکشورحویش رابسوی ترقی وپیشرفت سوق دهندومردم ماازبدبختی نجات یابند.
آرزودارم که همه هم وطنانم همیشه خوش وخوشحال زنده گی نمایند.
ماری امیری   

 

 About the author

marie444aniri

ماری امیری صنف ییازدهم مکتب محجوبه هروی علاقمند به باسکتبال هستم
انسان باید همه وقت سعی و تلاش از خود بخرج داده تا بهدف خودبرسد.

Subscribe 0
160