علامه سید جمال الدین افغانی

Posted on at


 


سید جمال الدین افغانی از ابر مردان تاریخ کشور ماست،که در خوزه بزرگ فرهنگی وجهان اسلام اندیشه وافکار او باعث نهضت وبیداری مسلمانان گردید.سید در سال1383-میلادی در اسعد آباد کنر چشم به جهان گشوده از پنج ساله گی به تحصیل علوم پرداخته ودر هجده ساله گی که اکثردانش مروج زمان خود رافراگرفته است.بعد به هندوستان،حجاز،مکه ومصر مسافرت نموده در یونیورسیتی جامع الازهر مصر به تدریس فلسفه ومنطق پرداخته است


سید افغانی درهند،مصر وترکیه نهضت های جدید سیاسی به وجود آورد ومبلغ اندیشه ا تحاد اسلامی گردید.در تحولات سیاسی مصر نقش موثر داشت از آنجا به اروپا رفت ودر لندن وپاریس مورد توجه مقامات سیاسی اروپا گردیددر پاریس با همکاری شیخ محمد عبده مصری به انتشارات روزنامه عروته الوثقی پرداخت است.


بعد به حجاز وتهران بازگشته ودر آنجا مورد خشم ناصر الدین شاه قاجار قرار گرفته از ایران اخراج شده است سپس به عراق وبصره وباز به اروپا رفته بعد از مدتی سلطان عبدالحمید اورا به ترکیه دعوت کرده است وامید وار بوده از نفوذ او در اداره کشور های اسلامی امپراطوری عثمانی بهره مند گردد.


سر انجام درسال 1314 ه ش در استانبول وفات کرده وپیکرش درسال1323ه ش به کابل آورده شد ودر محوطه پوهنتون کابل دفت گردیده استعلامه سید جمال الدین بلخی در تمام عمرش خواستار اتحاد اسلامی ووحدت مسلمانان جهان بوده واین فکر را می خواست از طریق سران کشور های اسلامی درعمل پیاده کند.160