انترنت وفواید آن

Posted on at


با توسعه سریع انترنت, جهان به یک دهکده جهانی مبدل شده است. انترنت رامیتوان شبکه ارتباطی گفت که دفاتر دولتی, پوهنتونها و کمپیوترهای شخصی را به یکدیگر وصل میسازد.


انترنت همچنان زمینه خدمات چون فرستادن ایمیل, اسناد٫ تصاویر, پیامک های فوری و تبادله معلومات رافراهم میسازد.امروزه یک رسانه بسیار توانمندی وارد جامعه انسانی شده که امتیازات همه رسانه هارا دارد وآن انترنت است.انترنت یک وسیله ارتباطی است که کامپیوترهای زیادی رادر دنیا به همدیگر وصل میکند وهر کسی درهر گوشه جهان میتواند باکامپیوتر های دیگر درجاهای دیگر جهان وصل شده واز اطلاعاتی که درآنها است استفاده نماید.


انترنت بخشهای زیادی دارد مثل جیمیلیاهوفیسبوگ, لینکن, تمبلر و... که هرکدام ازخود کاربرد جداگانه دارد.انترنت فواید بیشماری دارد ازطریق انترنت میتوان متن نوشتاری تصویری, صدا و برنامه های کامپیوتری رامبادله کرد بااستفاده ازانترنت میتوان بادیگران نامه نگاری کرد باآنها ازطریق صدا وتصویری ارتباط برقرار کرد.دیانا رحمانی


همچنان میتوانید برای دنبال کردن مقاله جدید و قبلی فلم انکس من این پیوند را ببینید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160