و حدت و همبستگي

Posted on at


 


هزاران سال است كه در سرزمين پهناور افغانستان مردمانی زنده گي ميكنند كه استوار تر از كوه در مقابل رنج ها ،دشواري ها و حملات بيگانه ايستاده اند و استقلال وحدت و آزادي خويش را حفظ كرده اند . ملت با ايمان افغان مردماني سخت كوش ،مبارز،مؤمن هوشمند و شجاع اند . با فرهنگ و تمدن  بزرگ و ديرپا فرهنگ كه آوازه آن از مرزهاي گذشته و در سر تا سر جهان طنين انداخته است .


 


در سرزمين افغانستان اقوام گوناگون را ميتوان يافت اما اين اقوام دست در دست هم همچون زنجير ناگستني وحدت و همبستگي خود را حفظ كرده اند .هر گاه دشمني قدم در اين خاك گذاشته مردم در صفوف محكم با مردانگي و جان فشاني و ايمان دست تجاوز را شكسته اند و آزادي خويش را حفظ كرده اند .افغان ها را برهنه پايان توفان آفرين و شيران سنگر شكن ناميده  اند.


 


افغان ها در مقابل دشمن همچو شمشير كوبنده و نسبت به هم لطافت حرير و صميميت نسيم رفتار ميكنند . هر كس به افغانستان سفر كند مردمان را ميبيند كه دوست برادر و غمخوار همديگر اند . در غم ها با هم  اشك ميريزدند و در شادي ها با هم لبخند ميزنندمردمي را ميبيند كه به علم دانش علاقه مند اند و در راه پشرفت كشور خود صادقانه و خالصانه تلاش ميكنند .


 


ملت افغان ملت ااسلام و قرآن ند. آنان از قرآن شريف آموخته اند كه نفاق و اختلاف را طرد كنند و وحدت و يكپارچه گي را شمار  ‌و رفتار خود سازند . ما افتخار ميكنيم كه در اين سرزمين زنده گي ميكنيم و ميكوشيم تا معمار آينده آن باشيم و در پرتوي تعاليم اسلام و وحدت و كوشش هميشه گي فرداي دلپزيرو زيباتر  براي كشور خود بنا كنيم.About the author

freshta697

My name is Farshta my father name is Khodadad and my last name is mohammady .I was born in 1997 in Herat city and now I am eleventh class in Goharshad high school.

Subscribe 0
160