با شنیدن صدای اذان احساس می کنم کسی دعوتنامه مهمانی باشکوهی را با صدای بلند برایم می خواند

Posted on at


آری درست می شنوم، دوباره مرا دعوت می کنند وبازهم من خود را می توانم دراین مهمانی زیبا و شکوهمند ببینم.خداوندا من بسیاراز تو سپاس گذارم،که به من این توفیق ارزشمند را عطا کردی.


خداونداهر چه بیشتر به این صدا گوش می کنم،جانم بیشتر پر می کشد وبه سوی تو می اید.


پروردگارا، نمی دانم تو را چگونه ستایش کنم!بقدر شاخه های سبز وشکوفه های رنگارنگ،برگهای زرد ریزان و یا به اندازه ی دانه های سپید بلورین برف.!خدای من


تو می دانی و می دانم که آنقدر کوچک و ضعیف هستم که تو را آنگونه که سزاوار هستی بشناسم و ستایش کنم،ولی می دانم که تو به آن اندازه بزرگواری که این ضعف و کوچکی ام را به من تحمیل نمی کنی ودر هرلحظه اززندگیم به من یاد آور شوی که چقدر برایت مهم و نمونه ام و به چه اندازه مرا دوست می داری وعشق می ورزی و می خواهی که هر آنچه نعمت در این دنیای بیکران هست کرده و آفریده ای را برایم ارمغان آوری.


خداوندا! دوباره به پیرامونم می نگرم چه انسان های بزرگواری را دراین دنیا آفریدی که تو را در بالاترین حد و اندازه ی خود پرستش می کنند٬ و هر روز به نحو زیبا و مطهر خود را برای این مهمانی حاضر می نمایند وچه با شکوه تر می کنند این مجلس بزرگ را و من می روم که بایستم در این محفلی که برای بندگانت ارزانی داشتی و چه آسان خم می شود این قامت ایستاده ام وچه آسان به زمین می افتم برای تحسین، شکر و سجده ی تو؛چه شکوهمند است کوچکی من و جلال توالرحمان الرحیم، غنی و سخی بودن توبرایم تجلی می یابد.که بر اساس همین صفات نیکو و برتر دست مرا می گیری و بلند می کنی و باز هم در گوشم می گویی که به چه اندازه مرا دوست می داری و مرا محکم در آغوش خود نگه داشته ای که هیچ چیز و هیچ کس نتواند بر من گزندی برساند و من در این محفل چه خوب نیازم را بر طرف ساخته ام و با معبود خود سخن گفته ام و با باز کردن پنجره ای از دلم رو به خدا چه بسیار نورهای ایمان را در دلم پراکنده ساخته ام.من باز به چه سان از تو سپاس گویم که شکر بر زبانم جای نگیرد و از بزرگی ات لال شوم؟!اما تو دوباره با همان بخشند گی ات مرا آرامش می بخشی و من با تمام وجودم می گویم: \


الحمد الله ربّ العالمین خوانندگان گرامی,


برای دیدن مقاله های جدید و قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند ذیل را دنبال نماید: http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160