انتخابات

Posted on at


 


انتخابات رأیس جمهوربه رائ مردم یکی ازجمله قوانین طبعی دنیامیباشد


.
تمامی کشورهای جهان به یک نحوۀ خاصی انتخابات برگزارمیکنند ،ما روش انتخابات را از صدر اسلام تا امروز به طور مختصر در کشورهای اسلامی برای تان ارائه خواهیم کرد .بعد از وفات حضرت محمد (ص) حضرت ابوبکر صدیق طبق انتخاب مردم که در حقیقت بیعت مردم با ایویکر صدیق بود مسئولیت سرپرستی ممالک اسلامی را  بر عهده گرفت همان طور بعداز ابوبکر صدیق حضرت عثمان غنی با گیرفتن بیعت از مردم جانشین وی گردید و همچنان بعد از آن حضرت عمر، حضرت علی،امیر معاویه ،خلافت عباسی ها،اماویه ها


............


تا به خلافت عثمانی همه آنها باگیفتن بیعت از مردم که در حقیقت همان انتخابات می باشد بر کرسی دولت می نشستند وخلیفۀ زمان حق تعین ولیان رابرکشورهای اسلامی برعهده داشت.بعدازفروپاشی خلافت اسلامی هرکشوراسلامی به طریقءخاصی انتخابات برگزارمیکردند.انتخابات دراسلام به یک طریقءخاصی وجودندارد.هرکشوربادرنظرداشت شرایط سیاسی ،اقتصادی،واجتمای انتخابات رابرگزارمیکنند


.


به طورمثال:عربستان صعودی که تاحال  پادشاهی خاندانی آنها میباشد.بازهم بدون بیعت مردم نمی توانندبه پادشاهی خودادامه دهند یعنی طریقءانتخابات درآن کشورتا به حال به طریقءگرفتن بعیت ازمردم پیش میرود.اماکشورجمهوری اسلامی افغانستان به طریقءدیگری انتخابات رابرگزارمیکند که هرفرداجازۀ رایءویاانتخاب ریاست جمهوری رادارند اشتراک میکنند ،About the author

160