حجاب مصؤنیت آدمیست

Posted on at


 

    حجاب اسلامی پوششی ایست که زنان مسلمان درهنگام حضوریافتن درمجالس مردان آنرا رعایت میکنند.رعایت حجاب شرعی برای زنان مسلمان فرض شده ودارای حدود مشخص است  حـجاب در لغت: به معناي ستر و پوشيدن است

زنان مسلمان مکلف اند تا به جزاوقات ضرورت درمحیط های مختلف حضورنیابند واگرمجبوربه حضوردرمحیط های مردانه شدند تمام بدن خویش رابپوشانندبه اثتثنای صورت ودست ها.

نظرتعدادی ازعلمای بزرگ این است که اگرخوف انتشارفتنه وفساد نبود زنان میتوانند درمحیط های اجتماعی حضوربه هم رسانند

فلسفه حجاب :

   خداوند زنان ومردان راازنگاه جسمانی وروحی به صورت متفاوت آفریده است وشکی نیست که زنان ازنظرجسمانی نسبت به مردان ضعیف تراند وازنگاه زیبایی ظاهری زیباتر.ودقیقاًدراین تفاوت حکمت بزرگی نهفته است که خدای متعال جهت ادامه حیات بشریت ایجاد نموده است چنانچه دین مقدس اسلام با درنظرداشت چهارچوبی متعادل وبا آزادی زنان درتمام عرصه های زنده گی امرحجاب را واجب شمرده وبا توجه به فلسفه واقعی آن بدون ایجاد هیچ گونه محدودیتی زن را ازقرارگرفتن درمعرض خطرات ظاهری وباطنی محفوظ میدارد

      بسیاری ازانسانها بایک تصورغلط وموهوم اززن بر این باورندکه اسلام زنان را دریک دایره تنگ بی روح قرارداده که حاصلش جزمحدودیت چیزی دیگرنیست وهمواره موردظلم وتحاجم قرارگرفته است چنانچه زنان مجبورندتمام خودرا بپوشانندوحقوق شان همواره زیر پای شده است وازهیچ امتیازی بهره مند نیستند.

   دین عالمتاب اسلام بادیدگاه مخصوص خوددرباره انسان وارزشهای اوچه درمورد پوشش مردان وچه درمورد پوشش زنان حد ومرزهای رابیان کرده است ودرین باره ازیک سوی روحیات زن ومرد وازسوی دیگراثراتی که نوع لباس آنان برجامعه میگذارد نیزلحاظ شده است باتوجه برین موارد دین اسلام زن ها را دعوت میکندبراین که زینتهای خودرا بپوشانندوجزبه مهارم شان آشکارنکنند.

   وضعیت فکری زن وسهمش درزیبایی که خداوند براوعطاکرده است لازم میکندکه پوشش بیشتری برخود بگیردکه مطمع همگان واقع شود وآن گونه درجامعه ظاهرشود که گوهرجمال وکمال اودستبرد هرفردی قرارنگیرد چه درین پوشش مصؤنیت است نه محدودیت

   درین صورت به طورقطع میتوان گفت حجاب اسلامی طرح معقولیت جهت تنظیم روابط پاک انسانی است

   زنان دراسلام ازارزش واهمیت فوق العاده برخوردارهستندچنانچه بیش از200آیه درقرآن بزرگ درمورد این موجودات عدیم النظیرآمده است که سهم شان رادرمورد امورات متفاوته نشان میدهد

   پس خواهرمسلمانم!میگویی تمدن،پیشرفت،آزادی،تکنولوژی،ترقی...آیا این ها بدون عفت وحجاب ممکن است؟

خواهرم! رسول خدا وتمام انبیا ازدامان آسمانی توبرخواسته اندآیا هنوزهم ازاسلام گله مند هستی ؟

   توشهکارخلقت هستی وحجابت مصؤنیت توست نه محدودیت پس حفظش کن تا در رگ رگ وجودت خون جاریست

 

 

 

 

 

 

   About the author

MARYAMJAMI

MARYAM JAMI was born in herat,Afghanistan in 1994 and naw she is in literature facolty in 3th class she is a writer and most of the time write poem

Subscribe 0
160