حقوق بشر

Posted on at


حقوق بشر


حقوق بشرازدوکلمه حقوق وبشرترکیب شده است حقوق جمع


حق وحق به معنای طلب کردن میباشدوبشرشامل تمام انسان ها است که روی کره خاکی رندگی میکنندوحقوق بشرعبارت از


یک تعدادحقوق وارزش هااست که هرانسان بایددرزندگی از


آن برخوردارباشدمثلآحق حیات حق آزادی حق تعلیم وعدالت


حق ازدواج و......که بایدتمام انسان ها ازآن برخوردارباشند


ونبایدبخاطرتفاوت های نژادی دینی فرهنگی و......ازآنها محروم شونددردین مبین اسلام انسان ازاحترام خاصی برخوردااست وحقوق زیادی دارندکه هیچ کس نمیتواندآنرا


ازوی بگیردولی درجامعه بعضی افرادزورمندوجودداردکه


بااستفاده ازقدرت خودحقوق مستحضفان راپایمال میکنند.


چون حق زیادازافرازیرپامیشدهمین دلیل باعث شدتامتفکران


راه حل راجستجوکنندکه خوشبختانه امروزازمواردنقض حقوق بشرکاسته شده است.About the author

160