بهاری در راه است

Posted on at


بهاری در راه است

بهاری از رحمت و شفقت بی پابان الهی

بهاری از مهربانی از عشق، محبت و دوستی

بهاری از سادگی صافی پاکی و صداقت

بهاری در راه است

اندکی آرامش و آسایش در راه است

 

بهاری در راه است

بهاری از برآورده شدن آرزوهای دیرین

میخواهم دیگر همچون بهار سبز پوش آرزوهایم باشم

میخواهم همچون گلهای بهاری تر و تازه باسم و هم اطرافم را آراسته کنم

میخواهم دیگر از خواب زمستانی برخیزم و همچون آحوی مست، سر به سبزه های بهاری دشت و دامان زنم میخواهم خوشحال باشم و همه اطرافم را خوش نود بینم

 

میخواهم خوب باشم و خوب زیستن را یاد بگیرم

میخواهم از آن خاطرات تلخ گذشته خدا حافظی کنم و تمام خاطرات تلخ دیروز را به نسیم بهاری سپارم تا جای شان را از خوشی های بیپایان روزگار بهاری پرکنم

 

بهاری در راه است

دیگر ننالم ز روزگار چون خود خواستم آنی باشم که هستم

خواهم روزگار بهاری خواهم نسیم جاودانی خواهم نغمه های زیبای زنده گانی

بهاری در راه است

چه خوش آواز اند  بلبلان شیرین سخن

چه خوش نغمه های بهاری می سرایند
عشق را باید آموخت از آن بلبلان

از ان بلبلان مست که بی وقفه برای معشوشان سرود های بهاری می سرایند

بهاری در راه است

در حوالی بهار 
خاطره هایم
یک به یک شکوفه می کنند

 

تقدیرم! بهاری شو.نخواهم گذشته آنچه بود و نخواهم آن داستان دیروزی.

دیگر نالیدن بس است، بگذار این دل زمزمه ی سرود های بهاری بر لب داشته باشد

 

.... دل را بهاری کن

بهاری در راه است

بهار آمد و رفت ماه سپند

نگارا درافکن بر آذر سپند

به یکباره سر سبز شد باغ و راغ

ز مرز حلب تا در تاشکند

بنفشه ز گیسو بیفشاند مشک

شکوفه به زهدان بپرورد قند

به یک هفته آمد سپاه بهار

ز کوه پلنگان به کوه سهند

جهان گر جوان شد به فصل بهار

چرا سر سپید است کوه بلند ؟

حیف باشد دا آزاده به نوروز غمین

این من امروز شنیدم ز زبان سوسن

الهی

نی کام دل و راحت جان می خواهم


هر چیز رضای توست آن می خواهم

 

 

By:Rateb Rahmani

3/18/2014

 About the author

rateb-rahmani

Rateb Rahmani lives in Herat Afghanistan. He is graduated from International Herat Afghan-Turk High School ,He is student at Herat engineering Faculty. He was born in 12 may1994.he likes football , Hes favorite subject is Maths ,English and Computer and favorite color is Black.

Subscribe 0
160