فقرو بدبختی

Posted on at


روزانه شاهد افراد زیادی هستیم که در بازار یا دیگر مکان ها مشغول کارهای به دشواری هستند. بعضی از آن ها برای بدست آوردن لقمه نان دست به کارهای دشواری میزنند٬ به طور مثال:کودکان مشغول به گدایی, و دست فروشی هستند.کودکانی که حال باید علم بیاموزند تا خودشان و آینده شان را از این بدبختی نجات دهند ولی هزاران افسوس که در جامعه ی ما چنین افراد فقیر مجبور هستند سختی های زیادی را متحمل شوند.یکی از مثال های واضح دلائلی برای بدبختی این است که هنوز کشورمان به اندازه ی کافی اقتصادش ارتقا نیافته و همواره مردم این مرز و بوم برای گذراندن روز و بدبختی های زیادی که بر ایشان روی آورده مجبورند به کشورهای همجوار مهاجرت کنند تا شاید در آن کشور ها وضعیت مالی شان بهتر شود و خانواده یشان را از بدبختی نجات دهند که این مهاجرت ها خود نفعی برای دیگر کشورها بوده و هیچ تاثیری برروی اقتصاد کشورمان نمیگذارد.سالیانی است سرزمین مان جایگاهی بوده برای منفعت طلبی کشورهای همسایه, هر کشور در داخل سرزمین مان گام نهاده و مشغول به یافتن گنج های نهفته ی این مرز و بوم است.گنج های همچون نفتگازسنگ های قیمتی و دیگر چیزها٬ که اگر این نعمات الهی که خداوند براین سرزمین اعطا فرموده توسط خودمان کشف شود و به بهره برداری برسد دیگر جوانان کشورمان مجبور نیستند برای بدست آوردن مقدار اندکی پول به دیگر کشورها مهاجرت کنند.کودکان خردسال کشورمان دیگر دست به دست فروشی و دیگر کارها نیمزنند بلکه به جستجوی علم و دانش میروند و آینده ی خودشان و سرزمین مان را درخشان میسازند.خداوند تمام انسان ها را یکسان آفریده و هیچ انسان نسبت به انسان دیگر برتر نیست. پس هیچ گاه فقر و دیگر بدبختی ها و مشکلات نمیتواند انسان ها را از هم جدا سازد.تمام کسانی که وضع شان نسبت به دیگر افراد بدتر است همانند دیگر انسان خداوند آن ها را هم درجه ی انسانیت برایشان اعطا فرموده و این را هم خوب همه یمان میدانیم که خدا انسان را اشرف مخلوقات قرار داده است.فردینا احمدی یار


برای دیدن مقاله جدید و قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند ذیر را دنبال نماید: http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool   


 About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160