به نام خداوندی که باسواد وبی سواد نزدش یکسان نیست

Posted on at


به نام خداوندی که باسواد وبی سواد نزدش یکسان نیست.

(چه خوش گفت پیغمبرراست گوی زگهواره تاگوردانش بجوی)

درکشور ما افغانستان هر دسته و گروه از مردم زنده گی می کنند که دارای مشکلات فراوانی هستند.مخصوصا زنان که شاهد ظلم وستم فراوانی هستند. طفلهای خوردسالی که مجبوربه انجام کارهای شاغل است. افراد شورشی که هر لحظه درفکرخراب کردن سرک ها وبه آتش کشیدن مکاتب هستند.اکثر اشخاص بیگناهی  که از کشورهای خارجی برای درست کردن بندها وراهای مواصلاتی می آیند قربانی می شوند. تجارها پول وسرمایه خود راازکشور بیرون می برند چون اگردرکشوربمانند یاجان خودراازدست می دهند ویافرزندان آنها اختطاف می شوند. افرادی که دچار بیماری های گوناگون هستند درکشور خود تداوی شده نمی توانند پس مجبورند با پول وسرمایه زیادی با کشورهای همسایه بروند امابراستی منشا تمام مشکلات در جامعه کنونی کجاست  دلیل این همه نابسامانی چیست؟ چگونه می توان انهارا برطرف کرد؟

 

 

 

 

   همه می گویند: طالبان انسان های جانی وخون خوار هستندو باید توسط نیروهای امریکایی از بین برده شوند اما فراموش کرده اند که این اشخاص از همین سرزمین هستند ودرهمین کشور متولد شده اند. امامتاسفانه از کودکی در گوش چنین اشخاصی خوانده شده است که باید جهاد کنید.وخودرافدای وطن کنید.که متاسفانه چنین اشخاص شورشی معنای درست جهادرانمی دانند.اماکه در این مورد باز هم دلیل ان را می توان بی سوادی بیان کرد .

 

 

 

افغانستان 30سال جنگ وخون ریزی راتجربه کرده است این جنگها خسارت های زیادی را به همراه گذاشته است.

به طورمثال:مهاجرت, دزدی, فقر, گرسنه گی ,ویرانی, تباهی, داغ فرزند که مهمترین ان بی سوادی می باشد.

در طی این سالها مردم افغانستان از هر نگاه عقب ماندند چون سواد نداشتند اکثراشخاص ازنام طالب نفرت دارند. از اختطاف گر بیزارند وازفقر وبدبختی دوری می کنند. درپی داکتران ومتخصصان فهمیده در کشور های دیگر هستند که عامل همه این هابی سوادی است کسی که سواد نداشت حتی اگر در اروپابزرگ شود دارای ذهنی پوچ وبسته است چه برسد در افغانستان. طوری که از تاریخ اموختیم گاندی رهبر مذهبی هند,درزمان تجاوزانگلیس سی سال درزندان به سربردامادرهمان زندان می گفت :درس بخوانیدتاکشورازتجاوزخارجی هاآزادشودپس ماجوانان بایدبدانیم اگربخواهیم نسل بعدازماویافرزندان مادرکشوربامشکلات زندگی نکنندبایددرس بخوانند تاپیشرفت کنندوبه رشته هایی چون حقوق  اقتصاد,داکتری وغیره...... دست یابند.

من به عنوان یک هموطن از همه عزیزان ودوستان خود خواهش مند هستم تا همیشه علم راشعار خود قرار دهند چون اگر ماجوانان بخواهیم همانند نسل گذشته خود زنده گی کنیم هیچ گاه این کشور آزاد وآباد نخواهد شد دیگر بس است ما مردم افغان از هرطرف بسیار شکنجه شده ایم وضربه دیده ایم به امید روزی که همه ما آزاد در کنار علم زنده گی خود رابسر برسانیم وحمایت وپشتیبانی خودرااز سواد وارزش ان در اسلام اعلان کنیم . بایددانست که خداوند( ج )طلب علم را برزن و مرد فرض گردانیده است.    

 About the author

160