نوروز

Posted on at


 

قدم به قدم به فرا رسیدن سال جدید نزدیک می شویم برای رفتن بر سال جدید و گذشتن از 1392 نزدیک می شویم نو روز می آید چند روز دیگر یا بهتر است بگویم چند ساعت دیگر نمانده برای خدا حافظی از 1392 این سال هم گذشت باز یک سال دیگر را تمام کردیم و سال دیگر را آغاز می کنیم که اولین روزش نو روز است

این روز برای برخی بسیار مهم بوده و جشن می گیرند عده ئی این روز را عید می نامند لباس جدید می پوشند برای یکدیگر سال جدید و نوروز را تبریکی می دهند و جشن گرفتن از این روز را حلال می دانند که این روز بیشتر به مردمان شیعه اهمیت داشته و به طور خاص آنرا پزیرائی می کنند اما عده ئی از مردم جشن گرفتن از نو روز را حرام دانسته و آن روز را فقط اولین روز سال نو می دانند.

اما این نوروز شروع یک زنده گی تازه برای همه است. و حتما سرور و خوشی های خود را هم برای همه وانمود میسازد. زیرا گذر زمان بنام نوروز یک قدم به سوی خوشی های همه خواهد بود ؛ زیرا در نوروز همه افکار های متفاوت برای  سال پیش روی شان دارند.عده ای برای پذیرایی ازین روز های به یاد ماندنی بسیار آماده گی های میگیرند مثلا :اولتر از همه به پاک کاری خانه های شان شروع کرده ٰ؛ برای شان لباس های جدید تهیه نموده ؛.غذا های مختلفی را بنا هوسانه برای شان پخته میکنند. عده ای ازمردم هم در روز ها آمد آمد سال جدید آماده گی های برای رفتن به میله جات را میگیرند.

یا برای تفریح و رفع خسته گی شان به مزارسخی سفر میکنند تا از نزدیک نظاره گر بلند کردن علم مبارک در مزار شریف دیار مولا علی باشند. و این نوروز راهی است تا گامی به سوی خوشی های دیگران و آغاز یک زنده گی جدید در یک سال جدید برای همه باشد. و از سوی دیگر انسان میتواند با گذشت این سال روند تازه ای را برای زنده گی کردن به همه نشان میدهد. زیرا آغاز یک سال جدید فراسوی باز برای یک زنده گی     بهتر برای دیگران در روز های پیش روی شان میباشد
.

 


About the author

160