خواهم نوشت

Posted on at


 

 

 

 

 

تا بکی از حال زار خود خبر خواهم نوشت

تا بچند از ناله های بی اثر خواهم نوشت

آنچه دیدم از جدایی هات کی تاب آوری

شمه ئی گربا تو ای بیدادگر خواهم نوشت

حال هجرانت نوشتم دیده خونبار گفت

جای سرخی هاش از خون جگر خواهم نوشت

گر نویسد وصف شعر خود بلوخ زر ندیم

مخفی آنرا من جوابی چون گهر خواهم نوشتAbout the author

160