باغ داری،تولید میوه وجنگلات در کشور عزیز ما افغانستان

Posted on at


 


وطن عزیز ما افغانستان کشور باغها،میوه وجنگلات است.


هر نوع درخت مثمر وغیر مثمر در اراضی هموار ومرتفع آن می روید ومحصول خوب می دهد.


مر غوب ترین میوه جات مانند انار،خربوزه،زردآلو،شفتالو،انگور،انجیر،توت زمینی وامثال آن پرورش داده می شودپرورش درختان و وجود جنگل ها باعث سر سبزی،زیبائی،هوای تازه،تولید میوه،زمینه پروش زنبور عسل وایجاد پوشش گیاهی،حفظ خاک ودرنتیجه باعث به میان آوردن محیط سبز وفضای صاف وجلب سیاحین وجهانگردان به کشور زیبای ما می گردد.


طوری که همه می دانیم وطن ما انواع مختلف در حرارت،ارتفاع بلند،زمین های هموار منطقه گرمسیر،معتدل وسردسیر راداردمردم ما در مناطق معتدل درختان میوه دار مانند:زردآلو،شفتالو،گیلاس،آلوبالو،توت،چهار مغز،سیب،ناک،انگور،بادام،پسته،توت زمینی،انجیر وامثال آن پرورش می دهند.


در مناطق گرم درختان جلغوزه،لیموه،نارنج،کینو،مالته،زیتون،وامثال آن کاشته وازآنها محصول خوب به دست می آید وما می بینیم که اعلا ترین ومرغوب ترین این میوه در وطن ما تولید میگردد،که دربازار های بین المللی مشتریان علاقه مند داردمانند انار،توت زمینی،زرد آلو،خربوزه وامثال آن می باشد.


 160