بهترین استفاده از اوقات فراغت

Posted on at


ايامي كه بعد از كار روزانه يا برنامه هاي هفته براي فرد باقي ميماند اوقات فراغت است دركل ميتوان گفت كه


اوقات فراغت از سرمايه هاي ارزشمندي است براي فرد كه بايد از آن بهترين استفاده نمايداز اوقات فراغت بايد بهترين استفاده هارا برد، نشستن پاي تلويزيون و تماشاي فلم يا شركت نمودن در كنسرت يا هم


امثال اينگونه وقت گذراني ها در استفادهء اوقات فراغت درست نيست از هر


لحظه ي زندگي بايد استفاده  سودمند


كرد تا مطمئن گرديم كه جواني را خوشگذراني نكرده ايم بلكه توشه ي داريم براي آينده و دنياي ابدي خويشدرايام هفته ممكن مصروفيت ها فراوان باشد مجالي براي مطالعه ياهم كارهاي مفيد ديگر موجود نباشد پسنديده است تا


كوشش گردد زماني كه فارغ ميشويم اموري كه زياد مفيد است اوقات فراغت را به آن بسپاريم تفريح


هم درست است براي آرامش روح ولي نه تفريحي كه مبتذل است بلكه تفريحي كه فكر ميكنيم واقعا"  اعصاب و روح را


 آرامش ميبخشد و مفيد است


اگر از اوقات فراغت براي بيهوده گي ها استفاده شود در اين صورت ميتوان گفت كه فقط وقت تلف گرديده است كار


مفيدي انجام نپذيرفته 


بهترين استفاده هاي اوقات فراغت را ميتوان مطالعات كتب مفيد، بودن با فاميل، حل مشكلات، تفكر گرفتن پلان هاي


مفيد و سازنده و هم چنان  افزودن معلومات هاي تازه به ذهن
نپنداريد كه صرف با خواندن كتاب مطلب تازه و جديد بر ذهن اضافه ميگردد و مجبورا" بايد كتاب خواند بلكه با تماشاي برنامه هاي مفيد در تلويزيون و يا در


روزنامه و يا هم نشستن و گوش دادن به حرفهاي دوستان صالح هم ميسر ميشود از اين طريق هم تفريح ميكنيد وهم مطلب تازه ي مياموزيد


اينجا ميشود گفت كه واقعا" استفادهء مفيدي از اوقات


فراغت مان را برده ايم


 


فرشته رازبان 


 


About the author

freshta-razbeen

Freshta Razbaan from Afghanistan

Subscribe 0
160