علم بهتر است یا ثروت

Posted on at


علمچیست ؟


ثروتچیست ؟


آیا کدام فرق است میان هردو ؟در جواب این سوالات باید گفت : علم عتیه الهی است که خداوند متعال بر انسان ارزانی داشته است و خدای تعالی ثروت را به هر کسی که بخواهد میدهد و از هر کسی بخواهد پس میگیرد مگر علم را اگر به کسی داد پس نمی گیرد .


در حیات زندگی درختیست که ، بر آن فراوان و پایان ناپذیر ، هر آن کس از آن چیند لذتی بیند ،هر آنکس پرورشش دهد ثمری بیند ،هر آنکس که ازش دوری گزیند خللی بیند .در مورد علم یکی بزرگان اسلام که بنام لقمان حکیم که بر فرزند گرامیش فرموده است:اولتر از همه ای جان پدر خدای عزوجل را بشناس واز هرچه پند و نصیحت گوئ نخست خود بر آن عمل کن وبدانکه یک چیز تو را تا لحظه مرگ ،در میان قبر وحتی تا روز محشر یاری رساند وآن چیز  علم وعمل به آن است .


پس  هر چند در مورد علم بگوییم و بجوییم کم است اما در مورد ثروت ،انسانها در زندگی  خویش ثروت را بیشتر از آنچه هست دوست دارند ؛سوال هم در اینجاست که چرا بعضی از آدم ها فکر میکنند ثروت همه چیز است نه خیر ,اینطور نیست .این علم است که تاریکی دور روشنی را آورد ،صراط المستقیم را نشان دهد ،درهای بسته را بگشاید ،شیطان را دور نگهدارد .علم به انسان می آموزاند که خدا را شکر گزارد ،حضرت محمد (ص) راپیشوا قرار دهد ،قرآن شریف را پاس دارد ،عبادات را به یاد بدارد  ، و اینگونه امید به زندگی بکارد .ولی مال و دارای انسان را یاری ندهد ،از عذاب خدا رهای ندهد به بهشت جاودانی  روان نکند .


ثروت خوراکی است ،نه گرسنه  نگهدارد ، نه سیر کند ،دیر بدست آید زود از دست برود ،چشم از دیدنش سیر شود دل خالی بماند ،دنیا را رونق دهد آخرت را کاستی دهد .ثروت مانند ماه است که به شب تاریک یک روشنائ کوچکی را به وجود می آورد ،اما نمی تواند تمام دنیا را به صورت روشن و آشکارا نمایان کند ولی علم مانند آفتاب است که کُل دنیا را با روشنای خود تابان ساخته است .چرا  هر دو دوام ندارد ؟ چون ثروت یا دارای برای همیشه نمی ماند بلاخره یک روز تمام میشود ،اما علم زمانی دوام خواهد کرد که به آن عمل شود وگر نه هرگز دوام نخواهد کرد .


پس خداوند متعال علم و ثروت  ،هر دو را به انسان میدهد به شرطی  اینکه از علم عملش ،از ثروت ذکاتش و به صورت درست استفاده کردنش باشد .اینجاست که خداوند بزرگ توسط علم وثروت این دنیا هم ارزشتمند و آخرت هم در آسایش و آرامش باقی خوهد ماند .


تشکر از خانم 


پری گل صدیقی


برای دیدن مقاله های بهتر روی لینک پایین کلیک نماید


http://www.filmannex.com/farhadhakimi


 About the author

farhadhakimi

Farhad Hakim was born in Nimroz-Afghanistan. He is graduated from Tajrobawi High school in Herat. Farhad is studying Computer Science field in Qhalib private Higher Education University in Herat-Afghanistan. He has worked as cultural and consultant employee extensively in Nimeroz, Herat and more recently in Kabul.He has started to work…

Subscribe 0
160