آرزو من

Posted on at


آرزو من در زندگی این که یک شخص خوب وصداقت کار باشم و بتوانم از کار های که خداوند «ج»    امر کرد پیروی کنم واز کار های که منع کرده پرهیز کنم وبتوانم یک شخص خوب وصادق باشم.تمام خلصیت اخلاق رفتار یک شخص خوب را داشاه باشم می خواهم که یک جا معه خوب وسالم داشته وبتوانم دریک جامعه که زندگی می کنم ویک زندگی آرام وراحت داشته باشمو میخواهم صلح بیاورم و جامعه من آرزو صحتمندی مردم را دارد وآرزو وطن خوب وآرام را دارم وهمیشه می خواهم یک زندگی خوبی را با خانواده خود داشته باشم وبتوانم خود را به موفقیت های بیشتر برسانم و کوشش می کنم تا بتوانم درس بخوانم تا به هر آرزو خود برسم وهمچنان بتوانم به کشورم خدمت کنمیک شخص صالح باشم بتوانم افتخاراتی به کشورم کسب کنم آرزو دارم مردم دختران وپسران ک در صلح امنیت رفاه وآرامش زندگی کنندآرزو دارم شورم به آرامش وامنیت درس بخوانند به آرزو خود هر انسان در زندگی خود برسند آرزوی یک صلح سرتاسر در وطنم دارم وهمیشه کشورم سربلند پیروز باشدAbout the author

160