کشف خـلاقیت و اسـتعــداد

Posted on at


استعداد به معنی کشف خلاقیت درونی هر انسان میباشد. آدم ها دارای استعدادهای گوناگون میباشند کسی که بتواند در زمان مناسب از استعدادی که نهفته در درونش است پی ببرد میتواند با کشف آن خود را به بلندترین ها برساند

جوانان سرچشمه استعداد و خلاقیت میباشند و زمانی کامیاب و موفق میباشند که به آنچه در وجودش نهان است پی ببرد و استفاده به جائی نماید

جوانان افغان پر استعدادترین جوانانی هستند که اگر به آنها توجه صورت بگیرد کشور ما عاری از فساد و کمک طلبیدن از بیگانگان میشود. ولی متاسفانه برای رشد ارتقا و ظرفیت استعداد این جوانان دولت هیچ اقدام جدی انجام نداده است . بعضی فامیل ها برای پوره کردن خواست و آرمان های خود جوانان خود را قربانی می کنند , دختر یا پسری که علاقه به یک رشته متفاوت دارد اما باید برای احترام به والدین طبق میل آنها رفتار کند و هرآنچه آنها میخواهد را پیشه خود قرار بدهند.

و یا جوانی که به هنر و رشته های از هنرعلاقمندی  و توانایی  دارد اما بناء به متعصب بودن و ارزش ندادن به هنر باید این خواست خود را ترک گفته به دنبال رشته ی دیگری باشد

.

همین باعث شده است تا یک جوان به آن چیزی که علاقه دارد و میتواند با انجام دادن آن به خواست های خود برسد ولی روی گردان میشود , ترک تحصیل گفته خانه نشین میشود و یا به سراغ کارهای بیهوده و وقت تلفی روی می آرود. علاقه در وجودش از بین میرود. این باعث آن میشود تا حق یک شهروند با آرزوهایش کاملا از بین میرود. اگر برای اینکه حق این جوانان تلف نشود و اگر دولت نگران آینده نسل  جوان و آینده مملکت باشد باید به فکر ایجاد مراکز تعلیمی و آموزشی بیشتری باشد تا این ستاره های درخشان اینگونه خاموش نشوند.

زیرا جوانان بخش بزرگ و عظیمی از هر جامعه را تشکیل میدهد و آینده هر جامعه  و دولت به دست این قشر از جامعه است باید برای برترین ها چاره ای اندیشید نه تنها در حد کلمات شیرین و فریبنده بلکه باید به حرفهای خود جامه ی عمل بپوشانند , اندیشه ها و تفکرات را سنجیده و راهکارهایی برای تقویت خلاقیت ها بسازند

.

من منحیث یک جوانی که خیلی از آرزوهایم به دلیل نداشتن مکان و مراکز آموزشی به حقیقیت نپیوسته اند از دولت این خواست را دارم تا برای رشد و ارتقاء ظرفیت شاگردان , متعلمین و محصلین و جوانانی که از درس و تعلیم بازمانده اند مراکز و نهادهای آموزشی را ایجاد کنند.و را حل های بسنجند تا همه به حق مسلم خود برسند


زهرا نزهت

 About the author

zahranazhat

She is living in Kabul_Afghanistan. She is studying computer programming and website design and database developing in AIT(Afghan Information Technology). She has got her diploma of English language in 2009. She really likes art such as: Painting and music.she went to art class about six month but because of her…

Subscribe 0
160