خطرات ماین ها

Posted on at


                                                                                                                                                                                                               خطرات ماین ها


فریبا روزی به خانه عمه اش میرفت او برای رسیدن به آنجا باید از دشتی که در هر گوشه و کنار آن اشیای ناشناخته افتاده بود می گذشت . فریبا در راه به یاد سخنان معلمش افتاد و دلش گواهی بد میداد در همین فکر بود که چشمش به ماین افتاد او بدون آنکه دست و پاچه و وارخطا شود تکه یی را در محلی که ماین را دیده بود به شکل یک علامه گذاشت بعد خودش از راهی که آمده بود برگشت و به مؤسسه ماین پاکی آن محل خبر داد گروپ ماین پاکی به جایی که ماین بود رفته و آن منطقه را از وجود ماین پاک کرد. مؤسسه ماین پاکی عنوانی مکتبی که فریبا در آن درس می خواند یک تحسین نامه فرستاد و از هوشیاری و همکاری او قدر دانی و تشکر کرد. 


دین مقدس اسلام ما را همیشه به رعایت احتیاط در همه امور زنده گی توصیه می نماید هر فرد مسلمان باید در حفظ جان خود و دیگران کوشا بوده و هر گز در قسمت این نعمت بزرگ خداوندی بی اعتنایی نکند همانگونه که همه میدانیم در طی جنگهای طولانی ساحات زیاد وطن عزیز ما با ماین ها و مهمات منفجر ناشده ملوث شده است. 


یکی از تأثیرات منفی جنگ خراب شدن وضع اقتصادی اکثریت مردم است به همین دلیل تعدادی از فامیل ها اطفال شان را جهت جمع آوری چوب،توته های آهن وغیره به ساحات خطرناک میفرستند که این عمل باعث زخمی شدن یا کشته شدن آنها میگردد.و فعالیت های که خطر در قبال دارد و باید از آنها جلوگیری شود ق رار ذیل است:1: جمع آوری چوب از ساحات خطرناک


2:داخل شدن به خانه های خرابه و مخروطه و خالی


3:بازی نمودن در ساحات خطر ناک وغیره میباشد.


  


چگونه محافظت نماییم


بر ما لازم است تا در ساحات خطرناک و مشکوک هیچ وقت سفر و قدم نزنیم چون ممکن است باعث مرگ ما شود.در صورتی که در ساحۀ ما نیز مواجه میشویم هر گز به عقب یا اطراف خود حرکت نکنید در جای تان متوقف شده و از دیگران بخواهید تا به مسئولان خبر دهند و اگر ما به قربانی ماین مواجه میشویم کوشش کنیم تا به قربانی حادثه نزدیک شویم در آنصورت بجای یک زخمی دو زخمی بوجود می آید . بلکه باید خواهان کمک مسلکی شویم به ماین پاکان پولیس ،افراد نظامی ،کلینیک ها یا شفاخان ها اطلاع دهیم . و به طور جدی باید از آنها خود داری نماییم.


 


                                                               " پایان"About the author

Laleh1

name:laleh
l/n:zaka
country:afghanistan
city:herat
age:14
school:tajrabawi
class:10
born date:1378/11/27

Subscribe 0
160